Inserir cel·les a taules

Es poden afegir cel·les a qualsevol lloc d'una taula.

La forma de fer-ho és afegint: - una taula dins d'una cel·la - una fila - una columna

En tots els casos cal, primer de tot, posicionar el cursor a la cel·la que interessi.

Per exemple, perquè és a dins d'aquesta cel·la on es vol inserir una nova taula.

O perquè a sobre o a sota seu s´hi vol afegir una fila o a la dreta o l'esquerra s´hi vol afegir una columna.