Escriptoris en línia

Com un servei més del cloud computing, està la possibilitat de treballar en entorns virtuals d'un sistema operatiu. És el que coneguem com escriptori remot. Els escriptoris en línia o escriptoris virtuals descriuen la possibilitat de treballar en un entorn d'escriptori més enllà del nostre ordinador, accedint a un espai ubicat a Internet.

Hem de distinguir entre dos serveis d'escriptori remot:

  • Servei de S.O. en línia o Sistema operatiu via webl quew proporciona un sistema operatiu complet a l'usuari que treballa contra un servidor remot. Un cop, l'usuari s'ha identificat al sistema remot, accedeix a un escriptori remot (similar a l'escriptori de qualsevol sistema operatiu local) des de el qual podrà executar diferents processos i aplicacions. Un exemple actual d'aquest servei, és el sistema Google Chrome OS i els Chromebooks, del quals hem parlat en el mòdul anterior.


  • Servei d'accés a l'escriptori d'altre ordinador mitjançant un servei remot. La diferència amb l'anterior. És que aquest servei s'executa entre dos ordinadors qualsevols (un realitza la funció de servidor i altre de client), i no, entre un ordinador i un servidor (server) que es dedica a donar servei a multiples ordinadors (clients). Els dos ordinadors estableixen una connexió segura, normalment mitjançant un programari específic, com pot ser el teamviewer o mitjançant el mateix navegador Chrome i estableixen una sessió de treball, en la que un pren el control del sistema operatiu de l'altre i per tant, del seu escriptori, des de el qual podrà executar qualsevol procés o aplicació. Aquest servei, és molt utilitzat pel manteniment remot d'ordinadors per tècnics especialitzats.


Hem de diferenciar entre escriptori remot i una xarxa virtual privada VPN, ja que en aquesta última és que s'estableix és una connexió segura amb un servei remot, com pot ser l'accés a una unitat de disc d'un servidor. Podeu trobar més informació en el següent enllaç.