Conèixer els avantatges i inconvenients de comprimir informació

La compressió de dades és una tècnica ampliament utilitzada per enviar informació o guarda-la ocupant menys espai als dispositiud d'emmagatzenatge. Bàsicament, comprimir l'informació vol dir guardar-les condificant-les utilitzant algoritmes que permeten arxivar-les amb menys quantitat de bytes i després descodificant-les per recuperar l'informació.

Per comprimir i descomprimir l'informació s'utilitzen diversos algoritmes que són més o menys eficiens segons el tipus de dades a comprimir. Per exemple, hi ha algoritmés que són més eficients compriment imatges, altres vídeos i altres fitxers d'audio. Alguns algoritmes poden tenir petites perdues d'informació en el procés de compressió, per exemple en la compressió d'una imatge pot ser que quan fem el procés invers (descompressió) es perdi certa qualitat de l'imatge degut a l'aplicació de l'algoritme. Hi ha algoritmes que garanteixen que no es perder cap informació, aquest tipus d'algorismes es coneixen amb el nom de algorisme de compressió sense pèrdua i un exemple és l'algorisme LZW.

Els principals avantatges de comprimir informació són:

  • La reducció de la mida del fitxer permet que en desar-lo ocupi menys espai i que trigui menys temps en ser adjuntat (per exemple, per ser enviat via "e-mail").
  • La compressió permet unir diferents elements en un sol arxiu. Per exemple, si comprimim una carpeta tots els fitxers que contingui quedaran unificats fins el moment de la descompressió.


Els inconvenients de comprimir informació, a més del temps utilitzat en el procés i les possibles perdues d'informació, és que cal que l'ordinador emprat tingui instal·lat un programari específic que sigui capaç de descomprimir la informació que ens arribi comprimida. Si no tenim aquesta aplicació no podrem accedir als fitxers.

Actualment hi ha compressors de caràcter lliure i gratuït que ens podem descarregar a través d'Internet. Un exemple seria l'Izarc i altre el 7-zip.

Un exemple de l'aplicació de diferents algoritmes per guardar informació, és l'aplicació d'aquests a les imatges que emmagazenem als disposius digitals, segons el tipus d'algorismes tindrem millor resolució de les imatges guardades. Podeu veure un exemple en el següent enllaç.