Funcionament i principals característiques de les xarxes amb cable

Es tracta del mètode més tradicional. Al principi era l'única opció a l'hora de crear una xarxa amb o sense accés a Internet. Implica una major inversió pel fet d´haver de cablejar les sales, ja que cal crear un accés punt a punt al llarg de tot el tram entre el lloc de treball fins a l'armari de comunicacions que contindria equips com l'enrutador i el commutador.


Originalment l'avantatge d'usar connexions amb cable proporcionava una major rapidesa a l'hora de transmetre dades entre els elements d'una xarxa, alhora que eliminava les interferències que podrien ocasionar altres elements "wi-fi".


Actualment els cables de coure són els més utilitzats per distàncies curtes (interconnectar ordinadors, perifèrics… ) dintre d'un mateix espai físic, les xarxes dins d'aquest espai físic s'anomenen xarxes d'àrea local (LAN) i donen servei a una extensió limitada d'espai com podria ser un edifici.

Per connectar equips informàtics a més distància (que formen el que anomenem xarxes d'àrea metropolitana MAN), es poden utiltizar diversos mitjans, com el cable de coure i en aquest cas la tecnologia més utilitzada per connexió de dades és mitjançant l'ADSL o Linía d'Abonat Digital Asimètrica (Asymmetric Digital Subscriber Line, en anglès) és una transmissió analògica de cables digitals de coure. S'anomena asimètrica perquè en ella la capacitat de descàrrega i la de pujada de dades no coincideixen (la primera és major que la segona, adaptant-se a les necessitats de la majoria de persones usuàries, que descarreguen més dades de les que publiquen).

Cada vegada és més freqüent utilitzar xarxes de fibra òptica sempre que hi hagui infraestructura per part dels operador de telecomunicacions que ens poden donar servei, La fibra òptica, són conductors de feixos de llum i tenen una sèrie d'avantatges, tot i que és un sistema més car que els altres i requereix de personal qualificat tant per a la instal·lació com per al manteniment.

Les propietats més rellevants de la fibra òptica es poden resumir en:

  • Gran amplada de banda: permet la transmissió de grans volums d'informació.
  • Flexibilitat, pesa menys i ocupa menis volum que els cables elèctrics.
  • Aïllament de les interferències electromagnètiques.
  • Seguretat, resistència, fiabilitat.

Podeu trobar informació ampliada sobre xarxes local en aquest enllaç.