Definir el concepte de xarxa


Podem definir una xarxa com un conjunt de dispositius electrònics (ordinadors, impressores, servidors, …) connectats entre si (amb cables o sense cables) i que tenen la possibilitat de poder comunicar-se entre ells, per exemple mitjançant l'intercanvi de dades mitjancánt un protocol de comunicació establert. Com les xarxes han de garantir la seva compatibilitat a nivell mundial, sigui quin sigui l'empresa fabricant de la tecnologia, tots els països del món van acordar regir-se per un conjunt de normatives de comunicació (protocols) que estan regulats per una organització internacional que s'anomena IEEE o Institute of Electrical and Electronics Engineers.


En funció de l'ús i la distribució geogràfica, alguns dels principals tipus de xarxes són els següents:

  • Una xarxa PAN ("Personal Area Network"). És una xarxa d'ús personal que cobreix petits espais. Aquestes xarxes permeten intercanviar dades entre ordinadors i perifèrics i altres dispositius quan es troben dins la mateixa zona, per exemple utilitzant tecnologies "Bluetooth" o mitjançant infrarrojos.
  • Una xarxa LAN ("Local Area Network" o xarxa d'àrea local). És una xarxa ubicada dins d'un mateix espai. Per exemple, s'utilitzarà una LAN per connectar els diferents ordinadors d'una llar o els d'una empresa ubicada en un mateix edifici.
  • Una xarxa MAN ("Metropolitan Area Network"). És una xarxa que pot estar distribuïda per diverses zones d'una mateixa ciutat.
  • Una xarxa WAN ("World Area Network") fa referència a una xarxa interconnectada a nivell mundial, la qual cosa implica una infraestructura molt més important que en els tres casos anteriors.