Crear sinèrgies i contactes amb altres professionals.

Pel que fa a l'exploració de les possibilitats laborals d'Internet i de les TIC, un factor molt rellevant és la generació i el manteniment d'una bona xarxa de contactes professionals.

Les xarxes socials, especialment aquelles que estan generades al voltant dels àmbits professionals, són una gran oportunitat.

LinkedIn groups

Linked-In és una d'aquesta xarxes socials professionals: en ella les persones enregistrades exposen els trets més significatius del seu perfil laboral. Existeixen multitud de grups en el marc d'aquesta xarxa (i se´n poden generar de nous) on les persones enregistrades intercanvien informació, enllaços, dialoguen, etc. Fins i tot, en algunes ocasions, es publiquen ofertes de feina (que, habitualment, corresponen a perfils molt especialitzats).

A aquests entorns virtuals hem de sumar les possibilitats que ens ofereixen d'altres eines:

  • El correu electrònic, com a mecanisme de comunicació interpersonal.
  • Les llistes de distribució i fòrums especialitzats.
  • La interacció que podem mantenir, amb caràcter general, a través de les eines de la web 2.0.

És tan important oferir una bona informació com interactuar amb la informació que d'altres persones ofereixen. Una bona política de comunicació i de relació a través de la xarxa ens ajudarà a generar i mantenir contactes amb altres professionals.