Prendre consciència de la importància de la seguretat al món digital

La seguretat digital es un element molt rellevant, de gran importància. Te molt a veure amb les nostres pràctiques quotidianes quan fem servir la tecnologia, d'una banda, però també amb les accions que les altres persones, amb les quals ens relacionem, duen a terme. Tot plegat, cal fer un bon ús de la tecnologia. Això implica molts elements:

  • tenir cura dels equips que emprem i on deixem la nostra informació.
  • tenir present els drets i deures dels ciutadans (nosaltres, però també els altres)
  • conèixer les implicacions del què fem, ser conscients i evitar una mala gestió de la nostra participació en línia.
  • mantenir una actitud correcta, ajustada a les lleis i a les pautes socials més comuns.

Tot seguit, us presentem una guia-manual de bon ús de les tecnologies. Tot i que està dissenyada per als joves adolescents, els seus continguts es poden adreçar a qualsevol ciutadà que empri les tecnologies.

El dret a la protecció

L'Agència Catalana de Protecció de Dades ens informa en la seva pàgina web del següent:

"Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que implica la possibilitat de controlar què es fa amb aquestes dades, és a dir, de saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d'on prové, per a quina finalitat es tenen les dades i a qui es faciliten, en tant que es tracta d'informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades."

Quines són les nostres dades personals?

Novament, acudim a la definició que publica l'Agència Catalana de Protecció de Dades|:

"Són totes les dades referents a la nostra persona que ens identifiquen o ens poden arribar a identificar: nom, cognoms, DNI, adreça postal i electrònica, número de telèfon, característiques físiques, veu, fotografies o altres imatges, etc. "També són dades personals les que fan referència a l'origen racial o ètnic, la salut i la vida sexual, i les que revelen la ideologia, l'afiliació sindical, la religió i les creences. Aquestes dades es consideren sensibles i estan especialment protegides per la llei."

Quins drets tenim sobre les nostres dades personals?

Respecte de les nostres dades personals, tenim dret a (Drets ARCO):

  • ser informats al respecte de les dades que qualsevol entitat, empresa o institució conserva,
  • a accedir-hi i consultar-les,
  • i rectificar-les o cancel·lar-les i oposar-nos-hi.

També tenim dret a revocar el consentiment que prèviament haurem atorgat per tal que les nostres dades es conservin en fitxers i/o registres. D'altres drets son:

  • Dret d'impugnació de valoracions.
  • Dret a la indemnització.

Podem ampliar aquesta informació en aquest espai web

Perquè és especialment important la protecció al món digital?

La "societat xarxa" o societat de la informació ha ocupat els espais digitals amb plenitud de recursos. Això implica que la informació viatja i es multiplica gairebé de forma exponencial i també que arriba -o pot arribar- a molts destinataris. Mai ha estat tan fàcil compartir informació a nivell mundial!

El risc de perdre el control de la informació personal és molt alt, tenint en compte que l'accés pot produir-se a nivell mundial, amb tot el que això implica.

No obstant això, és habitual que, quan participem a Internet, tinguem una sensació de "falsa intimitat". Hauríem de pensar que, en termes generals i especialment en les xarxes socials i en els espais més interactius, participar en Internet és com participar a la plaça del poble. Cal tenir prudència, sense arribar a l'excés, ja que hi ha mesures que ens poden ajudar a tenir una bona experiència a Internet. Cal recordar que no només hem de protegir les nostres dades, també ho hem de fer amb les dels nostres familiars i coneguts.

És per això que és més important que mai tenir cura de la seguretat de la informació i de les dades personals, dades que estan especialment protegides per l'article 18 de la Constitució espanyola, que garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L'article 31 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya també garanteix aquesta protecció.

Contingut d'ampliació!: L'APDCAT ha publicat uns manuals adreçats als més joves de la família i també als adults que els envolten, que contenen recomanacions de gran interès. Els trobareu en aquests enllaços:

Atenció a les xarxes socials

És important tenir en compte als altres. Cal tenir en compte, especialment, que quan parlem de la protecció de les dades personals no només ens referim a les dades pròpies; també ho fem amb les dades de tercers. Aquest matís és realment rellevant, ja que de les nostres accions es poden derivar perjudicis cap a tercers i, com a conseqüència, podem ser sancionats. Les lleis no només ens protegeixen a nosaltres.

Seguretat al mòbil

CESICAT ens ofereix una més que completa guia amb pautes que ens ajudaran a protegir i a utilitzar amb seguretat el telèfon mòbil.