Mòdul 2: Concepcions pedagògiques i multigraduació

En aquest mòdul s'aprofundeix tant en els aspectes didàctics com en els aspectes de gestió del temps i de l'espai que poden permetre el desenvolupament d'una concepció pedagògica més inclusiva a l'escola rural.

INTRODUCCIÓ

"L'escola rural, lluny de ser una institució anquilosada, reuneix les condicions per a convertir-se en un veritable laboratori de renovació escolar.". Francesco Tonucci (1996)

Des d'una perspectiva àmplia del terme inclusió, la multigraduació no es tracta només de tenir aules heterogènies. El professorat ha de potenciar activament també les interaccions entre edats i l'ús de les estratègies didàctiques que faciliten l'aprenentatge significatiu. Les possibilitats pedagògiques d'aquestes aules es confirmen només quan s'apliquen aquest tipus d'estratègies que promouen que l’alumnat de més edat interaccioni amb l’alumnat més petit.