El Projecte educatiu de centre (PEC) i el Projecte educatiu de ZER (PEZ)

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

En aquest sentit, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre. L'organització i la gestió dels centres han d'orientar-se a l'assoliment d'aquests objectius.

A les zones escolars rurals (ZER), totes les escoles agrupades comparteixen el mateix projecte educatiu, les mateixes normes d'organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar i contemplar la singularitat de cadascuna de les escoles que integren la ZER.

Al web de la XTEC, secció Escola rural, es troba un recull de models de documents de gestió de les ZER.

El projecte educatiu de les escoles rurals que no formen part d'una ZER està regulat per la normativa general vigent per a l'organització i la gestió dels centres.

VIDEO 3: Actuació conjunta de dues escoles de la ZER Baix Camp Nord (10'39"). Trobada d'alumnes de 6è de Primària a l'INS Fontanelles de les Borges del Camp.