Organització de l'escola rural i de les zones escolars rurals (ZER)

L'estructura de les ZER és variable. Pot agrupar les escoles rurals properes, tenint com a referència un àrea determinada per un radi de 20km. És convenient que estiguin formades entre 8 i 12 unitats (Ordre 12 de març de 1997, article 9) i que hi hagi una coherència amb la planificació escolar.

Les escoles rurals que formen part d'una ZER poder ser unitàries (d'un a tres grups) o cícliques (de quatre a vuit grups) i, sovint, són úniques al poble.

Les escoles rurals que no formen part de cap ZER, normalment, tenen una estructura cíclica (de quatre a vuit grups), i, excepcionalment, una estructura unitària. En ambdós casos es garanteix que la plantilla de mestres comptarà amb les especialitats necessaris per cobrir les necessitats curriculars dels alumnes.

És important conèixer algunes de les singularitats organitzatives de les ZER:

Òrgans unipersonals de govern

Els directors de cada escola rural són els responsables de la gestió del seus centres, en el marc dels acords presos en els òrgans de govern de la ZER i, amb aquests efectes, depenen de la direcció de la ZER.

Els caps d'estudis de les escoles rurals que formen part d'una ZER són els responsables de planificar i gestionar les seves activitats.

L'equip directiu de la ZER és l'òrgan executiu de govern i està integrat pels tres òrgans de govern unipersonals de la ZER (direcció, cap d'estudis i secretaria) i per la direcció de cadascuna de les escoles. La seva funció és impulsar i coordinar l'aplicació del projecte educatiu i gestionar el projecte de direcció de la ZER.

Òrgans col·legiats de participació en el govern

En cadascuna de les escoles que integren la zona escolar rural es constitueix un claustre de mestres, que està format per la plantilla pròpia de l'escola i pels mestres itinerants adscrits.

Cadascuna de les escoles rurals que integren la ZER té consell escolar. La composició i les funcions del consell escolar de cada escola rural es regula a les normes d'organització i funcionament de la ZER (NOFZ), que ha d'aprovar el director o directora de la ZER.

La composició del consell escolar de cada escola rural ha de garantir la representació equilibrada de tots els sectors de la comunitat escolar (disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius).

Òrgans unipersonals de coordinació

En totes les ZER es poden nomenar els càrrecs de coordinació següents, tenint en compte que és obligatori el càrrec de coordinador o coordinadora de riscos laborals:

  • El coordinador o coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social
  • El coordinador o coordinadora TAC

A cada ZER es pot nomenar un coordinador o coordinadora d'educació infantil i un de primària en funció dels grups existents:

  • Coordinador o coordinadora d'educació infantil: quan la ZER tingui autoritzada una oferta mínima de dos grups d'educació infantil
  • Coordinador o coordinadora d'educació primària: el nombre de coordinadors es calcula segons el nombre de grups d'escolarització autoritzats per a l'educació primària

Mestres especialistes itinerants

Són aquells que desenvolupen la seva tasca docent en diversos centres.

La seva presència a primària, respon a la qualitat que han de tenir les diferents especialitats i permet, a la resta de mestres, disposar d'hores lectives per potenciar l'atenció a la diversitat, afavorir diferents maneres de gestionar l'aula i plantejar metodologies globalitzadores, atendre la tutoria i aprofundir el treball en aquells aspectes que el centre hagi prioritzat en el projecte educatiu a partir de l'anàlisi dels resultats educatius.

Les àrees d'educació artística (música i dansa), educació física i llengua estrangera, i l'educació especial, s'han d'assignar als mestres que disposin de l'especialitat corresponent.

En la mesura que l'organització del centre ho requereixi, el director o directora de la ZER pot assignar àrees d'especialitat a mestres que, sense ocupar un lloc d'especialista, tenen la titulació, formació o experiència adequades.

VÍDEO 2: L'ORGANITZACIÓ DE LA ZER. Taula de l'Escola Rural (14'08"). Debat dels membres de la Taula de l'Escola Rural sobre diferents aspectes organitzatius i pedagògics rellevants en aquest context: el projecte educatiu, la direcció de la ZER, la coordinació de cicle, els mestres itinerants…