Normativa

Les escoles rurals i les ZER es regeixen per la Llei d'Educació de Catalunya i per un seguit de decrets, ordres i resolucions que determinen aspectes concrets del seu funcionament. En aquest apartat veiem una relació dels més significatius.

Normativa d'aplicació (escoles rurals i zones escolars rurals)

  • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
  • Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius (DOGC núm.5.8.2010)
  • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010)
  • Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm 2218,article 50)
  • Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docent (DOGC núm 6591, de 27.3.2014)
  • Ordre 12 de març de 1997, d'adaptació i creació de zones escolars rurals, derogada pel Decret d'Autonomia dels centres educatius. Article 9
  • Resolució d'11 de juny de 2013 de la DGEIP, que ordena l'organització del Suport Escolar Personalitzat en els centres d'educació infantil i primària
  • Resolució de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Recurs destacat
Hi trobareu els enllaços a cadascuna de les normatives.
WEB XTEC-Normativa de l'escola rural