Mòdul 1: Trets característics de l'escola rural

En aquest primer mòdul es presenten els principals documents que regulen l'organització i el funcionament de les escoles rurals i les ZER així com les institucions de referència a nivell nacional i internacional.

Introducció

La zona escolar rural (ZER) és una institució escolar de caràcter públic formada per l'agrupació d'escoles rurals d'educació infantil i primària, generalment d'un entorn proper, que comparteixen el projecte educatiu.

Una ZER es considera com un centre únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (disposició addicional quinzena).

Les escoles rurals que formen part d'una ZER, normalment, són úniques al poble, mantenen la seva identitat jurídica i tenen com a finalitat avançar col·lectivament cap a un ensenyament de qualitat a favor de l'èxit educatiu dels alumnes.

Les escoles rurals que no formen part de cap ZER són les escoles públiques, úniques al poble, amb una estructura variable i que es troben en un medi rural. Són escoles que no arriben a tenir un grup per nivell educatiu.

"L’Escola Rural, l’escola de les tres P: petita, de poble i pública és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i, que és motiu de trobada i aprenentatge" (Secretariat d'Escola Rural de Catalunya).

L'escola rural és una escola amb una o diverses aules multigrau. Entenem aula multigrau com una estructura organitzativa de classe heterogènia pel que fa a l’edat dels alumnes.

VÍDEO 1: CONÈIXER LA NOSTRA ESCOLA RURAL. Dra.Laura Domingo (9'22"). Destaca la importància de conèixer l'origen i l'evolució de l'escola rural a Catalunya i de cadascuna de les escoles rurals del territori en particular. Ressalta també el gran valor pedagògic que representa apropar-se a l'entorn cultural, històric, patrimonial, natural i social de l'escola. Aquesta proximitat és una de les característiques de l'escola rural.