Pensament computacional

Definició

El Pensament Computacional (computational thinking) és un mètode d'anàlisi i resolució de problemes que permet adoptar procediments d'implementació algorísmics amb el suport d'ordinadors i dispositius electrònics o electromecànics programables (com ara autòmates).

Alguns autors en donen un ordre diferent i d’altres prioritzen altre components, però hi ha un cert consens en què el procés bàsic que conforma el pensament el pensament computacional es divideix en quatre fases:

  1. Descomposició
  2. Abstracció
  3. Reconeixement de patrons
  4. Disseny algorísmic

Presentació

Experiències

Un conjunt d'exemples de diferents nivells per al desplegament dels aspectes clau de la proposta.

Proposta de Treball

La proposta de dinàmica que es presenta té la intenció d'exemplificar la possibilitat de treballar en pensament computacional sense fer ús de coneixements de cap llenguatge de programació. Així l'algorisme final que es genera s'escriu en pseudocodi. En la proposta s'hi troba una activitat per primària, una per secundària i una altra per a batxillerat.

Recursos d'aplicació

Material de suport

_____________________________
Autoria: Marià Cano Santos
Revisió: Mònica Serra
Data darrera actualització: 26/11/2020