Mòdul 3: Històries i jocs

Programar amb Snap! pot ser com dirigir teatre. Al teatre i a Snap! hi ha personatges (objectes o sprites), decorats (fons d'escenari), uns guions (scripts) i un escenari on podem fer que passin coses. Snap! és sensible a certs senyals anomenats "esdeveniments" que, quan es produeixen, els podem aprofitar per fer que algun objecte respongui d'una manera concreta. Per exemple: posar en marxa l'execució del projecte (quan es clica la bandera verda), provocar que els objectes facin alguna cosa (quan l'objecte en toca un altre) o enviar silenciosos missatges entre personatges i decorats.

En aquesta unitat tractarem els conceptes de:

  • Missatge. És un tipus especial d'esdeveniment que aprofitarem per animar un acudit.

  • Variables. Són espais de memòria on el projecte guarda dades que poden canviar en el temps d'execució.

Enllaç a la unitat 1: Acudit gràfic Enllaç a la unitat 2: Històries i jocs