Base conceptual

logobase.jpg

Les actuacions en les pràctiques a l'escola i els coneixements teòrics són dos elements que serveixen de punt de partida de les accions del professorat. Estimular la dinàmica entre aquests elements és, una de les tasques principals en la formació del professorat.

Què és la Pràctica Reflexiva

La pràctica reflexiva és una metodologia de formació que té com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Es tracta d’una línia formativa que parteix, per tant, de la persona i no pas del saber teòric i que té en compte l’experiència personal i professional per a l’actualització i la millora de la tasca docent. index.2.jpg Aquest model de formació, a més d’aprofundir en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia, pretén també que el professorat sigui capaç d’autoformar-se perquè converteix (o pretén convertir) la reflexió en i sobre la pràctica en un hàbit conscient que s’integra en l’activitat de cada dia.

El punt de partida és, com dèiem, la pràctia a l’aula dels docents que participen en l’activitat. Del que es tracta és d’analitzar la pròpia pràctica docent, reflexionar sobre ella i construir conjuntament propostes per a la millora en aquells punts en què l’eficàcia sobre els aprenentatges dels alumnes no es considera reeixida.

Tota activitat formativa basada en la pràctica reflexiva es porta a terme en un grup reduït de persones del qual forma part una persona formadora-tutora. La formació és entre “iguals”. Les persones formadores se situen en el mateix pla que els i les participants del grup i hi tenen un paper simètric, tot i que hi han d’exercir funcions d’expertes.

D’altra banda, des del propi procés de la pràctica reflexiva, es compta amb l’aportació de “teoria” per part de persones expertes (articles, llibres, ponències…).

Per tal d’implementar aquesta metodologia s’ha d’aconseguir crear el que es pot anomenar una “comunitat d’aprenents”. Això significa que cal treballar de manera sistemàtica els mètodes per aconseguir el clima necessari de confiança mútua entre els membres d’aquesta comunitat d’aprenents, ja que en el seu si s’hauran de compartir experiències, observar-se mútuament, autoobservar-se, …

El nucli de l’activitat és el que s’anomena ‘cicle reflexiu’ que ha de seguir cada un dels i de les participants en l’activitat, com a membre del grup.

La comunicació entre els membres del grup i amb el formador / la formadora juga un paper de primer ordre; per això ha de ser senzilla i sobretot permanent, la qual cosa fa necessària la utilització d’un espai virtual d’intercomunicació telemàtica, especialment dissenyat per aquests tipus de grups de treball.

Aquesta pàgina web pretén donar una visió general dels elements bàsics de la formació en pràctica reflexiva així com oferir exemples de recursos per a la formació.

Olga Esteve/Zinka Carandell/Lucrecia Keim

Aprendre de la pràctica

Perspectives de la formació del professorat

Creences del professorat i nous models didàctics