Programa de formació per al professorat de tecnologia

L’ús metodològic dels projectes a l’aula de tecnologia

Inici: 2007

Finalitat: millorar la pràctica docent del professorat de tecnologia a partir de la pràctica reflexiva.

Objectius generals:

  1. Generar un procés de millora professional a partir del model de pràctica reflexiva.
  2. Proporcionar eines i estratègies per a incorporar la reflexió sistemàtica en i sobre la pràctica docent.
  3. Actualitzar els coneixements cientificodidàctics a partir de les necessitats que vagin sorgint en el treball reflexiu en grup.
  4. Analitzar el nou currículum de tecnologies.
  5. Fer ús de les TIC com a instrument per a l’aprenentatge de la tecnologia i la millora dels processos de formació del professorat.Resum: El programa es va iniciar amb la formació d’un grup de professorat d’educació secundària, que es va formar principalment en tres àmbits:

  1. En la metodologia de la pràctica reflexiva,
  2. Dinamització, gestió i intervenció en grups de treball
  3. Actualització cientifico-didàctica referida a la tecnologia i al seu ensenyament.
  4. Adquisició d’eines per incorporar les TIC a l’aula.

A partir d’aquesta primera fase de formació de les persones formadores, es van dissenyar les primeres activitats formatives adreçades al conjunt del professorat. En aquestes formacions inicials els docents comparteixen entre iguals ,en grups reduïts, la reflexió sobre la pròpia pràctica educativa. Aquesta reflexió, que s’ha de fer col·lectivament i de manera sistematitzada, parteix de l’observació i ha d’arribar a la planificació d’estratègies i actuacions de canvi.

blau.jpg