Programa de formació per a l’ensenyament de les matemàtiques

L’ús metodològic dels problemes a l’aula de matemàtiques

Inici: 2005


Finalitat: millorar la pràctica docent del professorat de matemàtiques a partir de la pràctica reflexiva.


Objectius generals:

  1. Generar estratègies i recursos metodològics per potenciar pràctiques educatives que fomentin l’aprenentatge de la matemàtica en el seu caràcter instrumental, a partir de la resolució de problemes i la seva relació amb la vida quotidiana.
  2. Adquirir eines i estratègies per incorporar les TIC a la pràctica docent de matemàtiques
  3. Conèixer diferents estratègies de gestió d’aula, en particular les encaminades a millorar la intervenció i dinamització de grups
  4. Actualitzar els coneixements cientificodidàctics , a partir d eles necessitats que sorgeixin en l’aplicació de la pràctica reflexiva en el grup de professors que participen en el programa.


Resum: El programa es va iniciar amb la formació d’un grup de professorat d’infantil, primària i secundària que es va formar principalment en quatre àmbits:

  1. En la metodologia de la pràctica reflexiva,
  2. Dinamització, gestió i intervenció en grups de treball
  3. Actualització cientificodidàctica referit a les matemàtiques i el seu ensenyament
  4. Adquisició d’eines per incorporar les TIC a l’aula.

A partir d’aquesta primera fase de formació de les persones formadores, es van dissenyar les primeres activitats formatives adreçades al conjunt del professorat. En aquestes formacions inicials els docents comparteixen entre iguals ,en grups reduïts, la reflexió sobre la pròpia pràctica educativa. Aquesta reflexió, que s’ha de fer col·lectivament i de manera sistematitzada, parteix de l’observació i ha d’arribar a la planificació d’estratègies i actuacions de canvi.

index.mat1.jpg

index.mat2.jpg

Actualment les activitats s’ofereix dintre del plans de formació de zona.

Seminari d’iniciació i Seminari d’aprofundiment


Més informació:

index.13.jpg