Programa de formació en la pràctica reflexiva per al professorat de llengua

Llegir i escriure a l’ESO

Inici: 2004 Finalitat: millorar la pràctica docent del professorat de llengua a partir de la pràctica reflexiva.


Objectius generals:

  1. Generar un procés de millora professional a partir del model de la pràctica reflexiva
  2. Adquirir eines i estratègies per incorporar la reflexió sistemàtica en i sobre la pràctica docent
  3. Actualitzar els coneixements cientificodidàctics a partir de les necessitats que vagin sorgint en el treball reflexiu en grup.
  4. Fer ús de les TIC com a instrument i suport en la pràctica reflexiva.


Resum: El programa es va iniciar amb la formació d’un grup de professorat d’educació secundària. A partir d’aquesta primera fase de formació de les persones formadores, es van dissenyar les primeres activitats formatives adreçades al conjunt del professorat. En aquestes formacions inicials els docents comparteixen entre iguals ,en grups reduïts, la reflexió sobre la pròpia pràctica educativa. Aquesta reflexió, que s’ha de fer col·lectivament i de manera sistematitzada, parteix de l’observació i ha d’arribar a la planificació d’estratègies i actuacions de canvi.

index.2.jpg