Grup tècnic de Pràctica Reflexiva de formadors/es de persones adultes

Amb la finalitat de continuar avançant en la metodologia de l'autoformació i la integració de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies per a l'Aprenentatge Col·laboratiu) a la tasca docent, des de la Unitat d'Educació Permanent es va crear un Grup Tècnic de Pràctica Reflexiva. L’objectiu de la creació d’aquest grup era la de dur a terme assessoraments en centre/aula per a treballar concretament les bases del que hem anomenat Aprenentatge Reflexiu i Col·laboratiu (ARC), el qual pretén promoure la confluència de metodologies actives i l’ús significatiu de les TAC a l’aula /centre de formació d'adults

El grup es va crear per donar continuïtat a la línia metodològica de la Pràctica Reflexiva que, com se sap, és la metodologia escollida pel Departament d’Educació per realitzar la formació permanent del professorat des del curs 2005-2006. Després de dos cursos (2005-2007) desenvolupant a fons el perfil competencial de persones formadores en diferents àrees o àmbits de coneixement, capaces d’acompanyar els processos reflexius en el professorat i així facilitar la consecució de canvis significatius en la seva tasca docent, la pràctica reflexiva s’ha estès també als assessoraments a centres i a la dinamització de grups per promoure processos de construcció conjunta de coneixement així com processos d’autoregulació. És en aquest àmbit de l’assessorament on el Grup Tècnic d'Adults duu a terme la seva actuació.

La seva tasca se centra específicament a ajudar els centres/aules en l'aplicació de metodologies dirigides a l’autoformació: entenem sota aquesta etiqueta aquella metodologia, integrada en el context d’aprenentatge, que promou en l'alumnat adult l'aprenentatge significatiu al llarg de la vida. Això s'aconsegueix fent avançar a l'alumnat en tres eixos: l’aprenentatge reflexiu, l’aprenentatge col·laboratiu i l’aprenentatge autònom, que és la base de la presa de consciència del seu procés d'aprenentatge. En aquest marc, les eines TAC esdevenen eines de gran potencialitat.

Més concretament, les funcions del Grup Tècnic d'Adults són:

  1. Assessorar els equips docents de centres/aules de formació d'adults per a la construcció d’una metodologia de centre pròpia per impulsar l’ ARC (Aprenentatge Reflexiu i Col·laboratiu)
  2. Construir un propi protocol per a l’assessorament en centre/aula en ARC (Aprenentatge Reflexiu i Col·laboratiu) des de la metodologia de la Pràctica Reflexiva, construït a partir de l’anàlisi de les diferents experiències assessores en intervenció a centre/aula, extraient i sistematitzant les estratègies i els procediments útils per aplicar en l'assessorament.