Grup Tècnic de Pràctica Reflexiva


El Grup Tècnic de Pràctica Reflexiva va néixer a finals del curs 2006-2007 com a conseqüència de la necessitat de consolidar la línia formativa basada en la metodologia de la Pràctica Reflexiva arreu del territori. Per això es va especificar una planificació de dues grans accions:

 1. Vetllar per la consolidació i la continuïtat de la metodologia de la Pràctica Reflexiva en la formació permanent del professorat.
 2. Crear un banc de recursos per a l’assessorament a centre des de la metodologia de la Pràctica Reflexiva que ajudi el centre i el seu professorat a apropiar-se del nou disseny curricular d’enfocament competencial.


Vetllar per a la consolidació i la continuïtat de la metodologia de la Pràctica Reflexiva en la formació permanent del professorat

Es tracta d’una acció molt important en la qual els diferents ICEs (Instituts de Ciències de l’Educació) juguen un paper rellevant. Efectivament, s’han iniciat un seguit d’accions conjuntes amb els ICEs d’arreu del territori que han de garantir la continuïtat entre totes les etapes educatives i la consolidació de la Pràctica Reflexiva en la formació permanent del professorat. Aquestes accions són:

 • Formació en Pràctica Reflexiva en el sí de cada ICE del territori i de forma continuada a nous grups de persones formadores. Aquesta formació es centra en dos eixos:
 • una actualització científica i didàctica en relació als nous Dissenys Curriculars
 • una formació específica en pràctica reflexiva per a l’assessorament a centre per al desplegament dels nous currículums.

Formació de grups tècnics interns de cada ICE amb l’objectiu de difondre en el sí de la institució la metodologia de la Pràctica Reflexiva i de coordinar-se amb el Departament d’Educació per a consolidar aquesta metodologia formativa


Crear un banc de recursos per a l’assessorament a centre per al ‘Treball i la Programació per Competències’ des de la metodologia de la Pràctica Reflexiva

El banc de recursos elaborat en el sí del Grup Tècnic consta de:

 • Un protocol genèric per a l’assessorament en centre des de la metodologia de la Pràctica Reflexiva que ha d’ajudar en tota intervenció assessora
 • Un protocol d’assessorament a centre basat en la metodologia de la Pràctica Reflexiva i dirigit específicament a ajudar els centres al desplegament dels nous currículums: El Treball per Competències
 • Un tercer protocol d’assessorament a centre basat en la metodologia de la Pràctica Reflexiva i dirigit en aquest cas a ajudar els centres en la Programació per Competències


Perfil dels membres del Grup Tècnic

Les característiques més importants del perfil de les persones que conformen el Grup Tècnic són les següents:

 • Expertesa en àrees diverses de coneixement
 • Estan adscrits a ICEs diferents
 • Estan en contacte amb l’aula
 • Pertanyen a nivells educatius diversos
 • Han experimentat de forma reeixida la metodologia de pràctica reflexiva en diferents modalitats de formació
 • Participen en projectes de recerca i/o estan vinculats/des d’alguna manera a la universitat


Actualment, el GTPR és un referent important de la metodologia de Pràctica Reflexiva en tant que no dóna receptes ni guies d’actuació prescriptives sinó que ofereix maneres de procedir, camins possibles d’actuar en la formació, així com seqüències formatives adaptables a diferents situacions. I tot això, a partir de l’anàlisi de pràctiques formatives i de la seva teorització. Podríem definir aquest grup com un Grup Pràctic-Teòric que s’autoaplica en la seva pròpia actuació els principis de la Pràctica Reflexiva.