Programa de formació per a l’ensenyament de les ciències a secundària

Inici: 2003

Destinataris: Professorat de ciències de secundària

Objectiu general

Generar un procés de millora professional a partir de la reflexió sobre la pràctica docent mitjançant un treball compartit entre iguals i l’elaboració i experimentació de propostes i estratègies didàctiques innovadores que millorin la motivació i la implicació dels estudiants.

Objectius específics

  1. Reflexionar individualment i en grup sobre les dificultats didàctiques que presenta l’ensenyament de les ciències a partir de l’experiència personal de cada participant.
  2. Formular-se un objectiu de millora en un dels grups d’alumnes dels quals s’és professor/a.
  3. Dissenyar, experimentar i avaluar activitats o miniseqüències didàctiques que tinguin en compte aspectes fonamentals com els cicles d’aprenentatge, els enfocaments indagatius i l’avaluació com a procés regulador dels aprenentatges.
  4. Generar recursos metodològics que afavoreixin la participació dels estudiants en la construcció de models explicatius i interpretatius dels fenòmens que s’estudien.
  5. Explorar el potencial didàctic dels treballs pràctics investigatius, així com la seva integració en l’elaboració de models científics escolars.
  6. Indagar nous contextos (vida quotidiana, aplicacions de la ciència, relació ciència-societat, etc.) a través dels quals presentar i treballar les noves activitats dissenyades.
  7. Adquirir estratègies per incorporar les TIC (simulacions, experiències amb sensors, Internet, power-points, internet, etc.) a les classes de ciències.
  8. Aplicar estratègies de gestió a l’aula encaminades a promoure el treball en grup i la dinamització del grup-classe.
  9. Experimentar les activitats o miniseqüències elaborades i aportar evidències dels canvis produïts en els alumnes.
  10. Reflexionar sobre el canvis metodològics i conceptuals que ha suposat per cada un/a dels professors/es la seva participació en les activitats de formació.Resum

El programa es va iniciar amb la formació d’un equip de formadors de ciències, que varen participar en el Seminari de Formació per a l’Ensenyament de les Ciències, i elaborar en grup una sèrie de seqüències didàctiques. En el curs 2005 s’introdueix la metodologia de la pràctica reflexiva i la formació es centra en l’oferta d’una sèrie de Seminaris d’Innovació en Ciències, que reuneixen uns 15 professors i professores de ciències, de diversos centres, que volen millorar i innovar en la seva pràctica docent.

Els participants en cada Seminari es troben periòdicament per posar en comú dificultats, innovacions i experiències i provar les noves estratègies i recursos que el grup acordi, amb l’assessorament d’un formador o formadora. Es fan 10 trobades presencials de 2,5 hores durant el curs (25 hores), a més d’unes 15 hores de treball no presencial a través d’un entorn virtual d’aprenentatge i comunicació (plataforma moodle). A l’inici es fan 3 sessions presencials més seguides per poder avançar en la concreció del objectiu de millora que cada professor/a vulgui emprendre. S’intenta que hi hagi objectius comuns en el treball de millora de cada un dels participants, el que facilita la compartició de les estratègies, l’anàlisi dels resultats i l’assessorament.

Actualment la realització d’aquests Seminaris d’Innovació en Ciències es fa en el marc dels plans de Formació de Zona. L’entitat organitzadora és el Servei Educatiu corresponent i els formadors o formadores són proporcionats pels ICE respectius.