Reinterpretem el Medi des d'una mirada STEAM

Presentació

Vivim en un món en el que les realitats són complexes i necessitem de les diferents maneres de veure-les per tal de poder comprendre-les. Ja fa anys que als centres educatius treballem de forma cada cop més globalitzada, mitjançant projectes interdisciplinaris, resolució de reptes, aprenentatge a partir de contexts reals, però sovint ens trobem que treballem “projectes de medi natural” o “projectes de medi social”, amb una mirada divergent respecte de l’objecte d’estudi de cadascun d’ells.

Amb aquesta formació es pretén l’impuls d’un aprenentatge amb sentit, recollint diversitat de mirades de l’entorn on vivim per tal d’aprendre a ubicar-nos-hi, a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. En aquest sentit cal preparar el nostre alumnat per a resoldre nous reptes i per a donar respostes innovadores i crítiques, que responguin a les necessitats d’una societat que està en evolució constant.

Objectius generals

  • Conèixer què és STEAM i les característiques que hauria de tenir el treball del coneixement del medi des d’aquesta perspectiva.
  • Entendre que el Medi natural i social és a tot arreu i a totes les situacions, i que cal treballar per integrar-los.
  • Fomentar el treball del pensament social crític.
  • Reflexionar sobre l’avaluació en la seva funció reguladora.
  • Dissenyar i dur a la pràctica una activitat STEAM
  • Establir acords de centre i d’aula respecte la mirada cap al medi

Continguts

Els continguts s’estructuren en quatre blocs. Cada un proposa activitats que ens ajuden a reflexionar i a prendre decisions per poder incorporar al nostre centre una altra manera de treballar el coneixement del medi.

  • Un primer bloc on reflexionarem i definirem els objectius de la formació.
  • Al segon bloc definirem el com, el què i el per a què del medi amb perspectiva STEAM.
  • Al tercer bloc dissenyarem, analitzem i avaluem les activitats realitzades a l’aula.
  • I per últim, al quart bloc decidirem els canvis metodològics i didàctics que hàgim acordat i que cal incorporar al PEC del centre. Si s’escau, també s’elaborà el pla de continuïtat de la formació.

Esquema general

Índex