Avaluació i projecte de futur

Aquesta última part, a partir de tots els documents que hem anat recollint al llarg de la formació a la carpeta d’aprenentatge, reflexionarem i decidirem les propostes i estratègies tant metodològiques com didàctiques que caldrà introduir al PEC del centre.

Temes