EL TREBALL EXPERIMENTAL A L'ESCOLA

Presentació

Aquest itinerari té com a finalitat concretar, definir i consensuar el treball científic a l’escola i acordar com ha de ser i què ha de tenir una aula de ciència al centre. Partirem de la definició de com entenem el treball experimental a l’escola a partir de l’anàlisi de diferents tipologies de documents (textos, infografies, vídeos…) per així redefinir quines pràctiques, quins materials i quina metodologia són més adequades per tal d'aconseguir una aproximació científica que ens ajudi a canviar la mirada dels nostres infants vers el món.

Objectius generals:

  • Dissenyar com i què ha de tenir un espai de ciència a l’escola.
  • Definir com ha de ser el treball experimental a l’escola.
  • Crear i analitzar activitats experimentals implementant-les a l’aula.
  • Avaluar per definir els aspectes rellevants de l’activitat.
  • Elaborar documentació de centre que concreti la línia de treball decidida.
  • Crear contextos on els diferents membres del claustre puguin debatre, consensuar i dialogar.

Continguts:

Els continguts s’estructuren en quatre blocs on es proposen activitats de diferent tipologia que pretenen afavorir la reflexió i la presa de decisions de l’equip docent.

  • En el primer bloc reflexionarem i definirem les idees inicials sobre el treball experimental i concretant els objectius específics a treball.
  • En el segon bloc definirem el com, amb què i per a què del treball experimental a l’escola.
  • En el tercer bloc creem, analitzem i avaluem diferents activitats vinculades a la ciència i portades a terme a l’aula.
  • En el quart bloc recollim la documentació elaborada, tant teòrica com pràctica, que formarà part dels documents interns de centre (PEC, Orientacions metodològiques…). S’elabora el pla de continuïtat de la formació, si s’escau.

L'itinerari s'estructura en 4 fases diferenciades:

mapa.jpg

Índex