Propostes de futur

Amb aquesta activitat es retorna al principi de la formació per recuperar els objectius definits i comprovar el grau d’assoliment de cada un d’ells. A partir d’aquesta reflexió, individualment i com a claustre, es podran identificar els objectius que encara no s’han complert i afegir de nous. Amb aquesta informació, l’equip directiu, podrà definir la propera demanda de formació.Cada docent tindrà el document fulldetreball_B4_T2_A1, en el que s’hauran d’incloure els objectius consensuats al final del primer bloc. S’haurà de valorar de l’1 al 4 el grau d’assoliment de cada un dels objectius. Si cal es poden afegir comentaris que aclareixin la puntuació escollida

En petit grup es compararan les valoracions fetes per cada objectiu i es discutiran aquelles en les que es produeixin disparitat d’opinions, buscant, si és possible, el consens.

S’acabarà la sessió, completant l’última part del fulldetreball_B4_T2_A1 fent, si s’escau, una demanda personal de continuïtat de la formació en ciències experimentals.

fulldetreball_b4_t2_a1.docx