Recollida d'evidències i elaboració de documentació de centre

En aquesta activitat volem recollir i repassar la documentació que hem creat en les fases anteriors i que han format part de la reflexió conjunta del claustre. Documents que han estat presentats, discutits i validats al llarg de les diferents fases.Amb l’objectiu de decidir quins documents i/o quines parts dels documents es recullen per tal que formin part de la documentació de centre (PEC, PGA, Orientacions Pedagògiques, etc.) us proposem que organitzeu i recolliu la documentació realitzada perquè aquesta passi a formar part dels documents formals que vertebren i organitzen el funcionament del centre.

Es pot proposar un treball en tres grups (un per cada fase) per tal que cadascun d’ells reculli i organitzi la documentació elaborada. Caldria definir des d’un inici quin tipus d’estructura i suport hem d’utilitzar per incorporar-la als documents de centre de manera que resulti entenedora, visualment atractiva i cohesioni el contingut i la forma dels documents finals.

Finalment, l’equip directiu o l’equip pedagògic serà l’encarregat d’incorporar el recull als documents de centre pertinents.