Com fer treball experimental a l'escola?

Aquesta activitat està organitzada en dues fases. Per una banda, es proposa escoltar la veu de dues expertes, Montserrat Pedreira i Conxita Márquez, que fan una presentació general que vol dir, fer experimentació a educació infantil i a primària respectivament. La segona proposta consisteix prendre el paper de l’infant per entendre i practicar amb les diferents fases de la indagació a partir del material “Investiguem a primària” fer per l’equip de Jordi Martí.Què diuen les expertes? Es proposa la visualització de dos vídeos (Fulldetreball_b2_t4_a1) que poden ser vistos per tothom, però també es pot organitzar la sessió, repartint els docents en dos grups, segon l’especialització (infantil o primària). Es demanarà que cada mestre vagi escrivint aquelles paraules del discurs de les especialistes que creguin claus. Si es creu necessari es pot fer una segona visualització individual.

En grups de 3 persones, es posaran en comú les paraules claus i entre tots s’intentarà fer un mur, en el qual els conceptes que es creguin fonamentals hauran d’anar a la part inferior. Aquest document es guardarà fins al final de l’activitat.

Per fer la segona fase de l’activitat, el grup s’hauria de distribuir per parelles. Per formar-les es poden utilitzar diferents estratègies: Donar a cada membre del claustre un objecte. Formaran parella els que tinguin el mateix. Per més de naixement. Per aficions properes Per nivells … El material amb què s’haurà de treballar es presenta en format en línia i solament caldrà seguir les instruccions. A la pàgina d’inici apareixen dos possibilitats “Recursos per als alumnes” i "recursos per als mestres”. Convindria començar per la primera. A la secció destinada als docents apareixen els aspectes més teòrics que aniria bé mirar-se després d’haver practicat amb l’apartat dels alumnes.

Durant tota aquesta segona fase també caldrà escriure aquells conceptes o idees que semblin importants.

Per acabar, cada mestre tornarà al grup amb el qual va fer el mur i el refaran afegint les noves idees, conceptes… Si es creu necessari es pot canviar el mur per una altra imatge (arbre, camí, constel·lació…) Amb una persona de cada mur es formarà uns nous agrupaments (puzle) que, amb tot el material treballat intentaran donar resposta a la pregunta: Com fer treball experimental a l’escola? La resposta serà exposada en un lloc comú i els docents podran afegir idees en cas que ho creguin necessari.

fulldetreball_b2_t4_a1.docx