Per què fer treball experimental a l'escola?

Aquesta activitat està organitzada en dues parts. Una primera on se us proposa la lectura d'alguns articles i documents curriculars que són el marc de referència de la pràctica a l’escola. Per tal d’acostar-nos als objectius del treball de l'àmbit científic i als perquès d’aquest. Un cop triats aquests objectius caldrà veure quina importància té l’experimentació per dur-los a terme. Així recollireu les idees més rellevants en una infografia.



Distribuïu les lectures entre els diferents components del grup amb la finalitat de cercar aquelles idees que posen el focus en el treball experimental a l’aula. La mirada de l’ensenyament-aprenentatge de les ciències que des de la mirada de la didàctica o el mateix marc curricular, aporta arguments al voltant de la importància del treball experimental a l’aula. Focalitzeu en aquest àmbit per tal de recollir les paraules, frases més significatives. Fulldetreball_b2_t2_a1

Per fer la segona fase de l’activitat us proposem compartir aquestes idees fent una representació gràfica simple i visual, és a dir, una infografia, ja que amb un cop d’ull podem visualitzar força informació. Fulldetreball_b2_t2_a2

Per acabar, cada mestre tornarà al grup per compartir la infografia, valorant-la o millorant-la per tal de donar resposta a la pregunta: per què fer treball experimental a l’escola? La resposta, infografia, quedarà exposada en un lloc comú.

fulldetreball_b2_t2_a1.docx

fulldetreball_b2_t2_a2.docx