Ens organitzem

En aquesta segona fase de la formació es tractarà de compartir el que les persones expertes en didàctica de les ciències ens expliquen sobre l’aplicació de la indagació per construir aprenentatge científic. Es proposa compaginar la lectura, visualització de vídeos… amb la discussió, el canvi de rol, realització d’activitats… Es proposa una gestió en puzle, és a dir, es dividirà el claustre en tres grups, cada un dels quals aprofundirà en un tema (Per què? Sobre què? Com?), en acabar, es compartirà el que s’ha après amb la resta de companys/es.Comencem distribuint el claustre en tres grups, intentant que a cada un d’ells hi hagi representats dels diferents nivells, especialitat, càrrecs… Cada grup treballarà sobre un tema, fent-se especialista en ell.

Realització de les activitats proposades. En finalitzar-les tot el grup haurà de clarificar que cal explicar, quines preguntes poden sorgir, com respondre-les, quins suports visuals caldran, etc.

En aquests moments, s’hauran de desfer els grups d’experts per constituir agrupament on hi hagi, almenys, un especialista de cada tema. Cada especialista explicarà a la resta el resultat de la feina realitzada, respondrà a les preguntes i prendrà nota de les aportacions.

El grup d’experts amb tot el material acabarà fent una representació (pòster, vídeo, muntatge visual, presentació, infografia, text…) que es guardarà a la carpeta d’aprenentatge.