Analitzem activitats

Aquesta activitat està pensada per concretar una mica més la descripció que, del treball experimental, s’ha fet en l’activitat anterior. Es parteix de la presentació de dues activitats en les quals es proposa un experiment. Es demana que s’analitzin seguint la llista que també s’afegeix en la documentació. Caldrà fer un treball en petit grup i, després, compartir-ho amb la totalitat del claustre. Es podria afegir una feina individual en què els i les docents analitzin una de les activitats que considerin experimentals i que fan normalment a l’aula.Es divideix el claustre en grups de quatre. Convindria que un membre del grup prengués nota de les decisions, els dubtes, etc. fulldetreball_b1_t3_a3. Doc Cada membre del grup pot tenir una còpia de la primera activitat i de la graella d’anàlisi. Per analitzar la segona activitat és necessari la connexió a internet, ja que pertany a un blog.

En gran grup es posaran en comú les diferents graelles i es discutiran aquells aspectes en què no hi ha coincidència. Les graelles de cada grup juntament amb les activitats analitzades es guardaran a la carpeta d’aprenentatge.

fulldetreball_b1_t3_a1.docx

Material 3-8 material_b1_t3_m1.docx

Material 9-12 material_b1_t3_m2.docx