Com és possible? Com ha passat?

L'activitat està pensada per compartir un treball experimental amb els companys i companyes, des del gaudi, el treball conjunt, la conversa, la descoberta…Distribuir els docents del claustre en grups heterogenis (de diferents especialitats, etapes, cicles) de 5 o 6 components A cada grup li tocarà una qüestió que haurà de resoldre. En finalitzar, cada grup haurà d’explicar a la resta del claustre les conclusions a les quals ha arribat i el procés que ha seguit. Serà interessant veure com la mateixa qüestió és resolta de diferent manera. L’activitat es pot presentar i deixar uns dies per la seva realització, així cada grup s'organitza, cerca el material, fa l’experimentació, treu conclusions i pensen com explicar als i a les companyes la feina realitzada.

Primera qüestió: És màgia?… No, és ciència

Segona qüestió: Mira la fotografia… De quin color són els dromedaris? Segur?

Tercera qüestió: Quants clips caben? Com és que passa això?

Per finalitzar, cada component del claustre haurà d’escriure, en un post-it, una paraula o frase que defineixi com s’ha sentit, què ha après, què l'ha sorprès, què ha valorat, etc. Aquests post-its formaran part de la carpeta d’aprenentatge.