Tasques


Tasca 1: Edificis

Podeu dibuixar i escanejar un plànol de la vostra ciutat intel·ligent en el qual apareguin representats tots els edificis i altres objectes destinats a fabricar-se amb la talladora làser (rètols, arbres, contenidors, etc.). En el plànol han d’aparèixer les mesures de tot el terreny, així com de cadascun dels objectes representats.

A continuació, heu d’utilitzar l’Inkscape i l’RDWorks per dissenyar dos dels edificis que us agradaria incloure en la vostra ciutat intel·ligent. És tracta de generar els arxius que necessita la talladora làser per fer el treball. Heu d’indicar en una fitxa les característiques de cada edifici: mesures, materials i tipus (residencial, industrial, governamental, etc.). També s’ha d’afegir una breu explicació dels sensors i actuadors que s’instal·laran en ells.

Aquesta tasca s’ha de realitzar de forma col·laborativa entre tots els que participin en el disseny i la construcció amb fabricació digital de la ciutat intel·ligent. Es desenvoluparà al final del Bloc 4 i, com les altres, contribuirà a la realització del projecte i es publicarà a la plataforma Moodle , facilitant al tutor/a la clau d’accés corresponent.

Tasca 2: Carreteres

Podeu dibuixar i escanejar un plànol de la vostra ciutat intel·ligent en el qual apareguin representades totes les carreteres i altres parts destinades a fabricar-se amb el plòter de vinil (encreuaments, glorietes, passos de vianants, marques viàries, etc.). En el plànol han d’aparèixer les mesures de tot el terreny, així com de cadascuna de les parts representades.

A continuació, heu d’utilitzar el CutStudio per dissenyar les carreteres. És tracta de generar els arxius que necessita el plòter de vinil per fer el treball. Heu d’indicar en una fitxa el nom i les mesures de cada peça.

Aquesta tasca s’ha de realitzar de forma col·laborativa entre tots els que participin en el disseny i la construcció amb fabricació digital de la ciutat intel·ligent. Es desenvoluparà al final del Bloc 4 i, com les altres, contribuirà a la realització del projecte i es publicarà a la plataforma Moodle , facilitant al tutor/a la clau d’accés corresponent.

Tasca 3: Vianants

Podeu dibuixar i escanejar un plànol de la vostra ciutat intel·ligent en el qual apareguin representats tots els objectes destinats a fabricar-se amb la impressora 3D (vianants, avions, cotxes, trens, fanals, semàfors, papereres, bancs, etc.). En el plànol han d’aparèixer les mesures de tot el terreny, així com de cadascuna de les parts representades.

A continuació, heu d’utilitzar el Tinkercad i el Cura per dissenyar dos models de vianants. És tracta de generar els arxius que necessita la impressora 3D per fer el treball. Heu d’indicar en una fitxa el nom i les mesures de cada model.

Aquesta tasca s’ha de realitzar de forma col·laborativa entre tots els que participin en el disseny i la construcció amb fabricació digital de la ciutat intel·ligent. Es desenvoluparà al final del Bloc 4 i, com les altres, contribuirà a la realització del projecte i es publicarà a la plataforma Moodle, facilitant al tutor/a la clau d’accés corresponent.