Com crear un bloc

La primera versió d'Snap! es va anomenar BYOB (de l'anglès “Build Your Own Blocks”, construeix els teus propis blocs). Aquesta és una de les seves característiques més importants. La denominació BYOB es va abandonar perquè ningú la pogués confondre amb la més popular Bring Your Own Beer.

Hi ha tres tipus de blocs:

  • Comanda S'utilitzen per realitzar accions.
  • Reportador Quan s'executen retornen un valor que es pot fer servir com paràmetre d'un altre bloc.
  • Predicat Són un cas especial de bloc reportador. Es fan servir quan el valor retornat és de tipus lògic (cert o fals).

Bàsic

Una de les principals característiques d'Snap! i, per extensió, d'Snap4Arduino és la creació personalitzada de blocs.

Podem "decorar" els nostres blocs afegint alguna imatge i canviant-ne el color i la mida:


Veiem com fer-ho …


Amb paràmetres

També podem crear blocs que admetin entrades (paràmetres): Per això, en mode edició del bloc, hem de seleccionar, fent clic sobre ella, una paraula de l'etiqueta del bloc i, al quadre de diàleg "Edita el fragment d'etiqueta", fer clic sobre l'element "Nom de la ranura".


Amb paràmetres seleccionables d'una llista

Sovint ens pot interessar tenir blocs amb una llista d'opcions predefinida. Suposem que tenim un bloc que dibuixa tres classes de polígons (triangles, quadrats i pentàgon). Per seleccionar-ne un o altre cal escriure un determinat text: Podem evitar errades d'ús si limitem el text a unes opcions concretes. Veiem el vídeo amb el procés: