Placa Imagina-Arduino

Placa didàctica de control desenvolupada per l'equip Robolot. Aquesta shield és compatible amb la placa Arduino Uno i amb l'Axe401 de Picaxe.

Característiques generals

 • Driver de motors L293DD per a controlar 2 motors de cc de fins a 1A per canal. Posibilitat d'escollir l'alimentació: Vin o 5V.
 • Sensor de temperatura (termistor NTC).
 • Sensor de lluminosiat (fotoresistència LDR).
 • Polsador.
 • Brunzidor.
 • Receptor d'infraroigs.
 • Emissor d'infraroigs.
 • Connector d'expansió per un sensor digital/analògic extern.
 • Connector i2C per a Nunchuck.
 • Connector per a mòdul Bluetooth (tipus HC05 o HC06).
 • Connector per al sensor d'ultrasons HC-SR04 i per a la placa rbl0672-rast amb 2 sensors CNY70.
 • Connectors per a dos servomotors.

A més disposa de:

 • Tres LEDs: vermell, groc i verd.
 • Espai central per a posar una miniprotoboard adhesiva.
 • Sortides del driver de motors monitoritzades amb LEDS-SMD en ambdós sentits de gir.
 • Interruptor d'alimentació.
 • Connector polaritzat per a l'alimentació amb protecció d'inversió per díode.
 • Els pins lliures estan serigrafiats amb uns lletra més gran.