Mesurant distàncies amb el sensor d'ultrasons

Components

La placa Arduino amb el firmata ampliat (SA5Ffirmata 2.0) instal·lat per poder interactuar amb el sensor des d'Snap4Arduino.
El sensor d'ultrasons HC-SR04.
Una protoboard per al connexionat.
Cables de prototipat per a connectar la placa Arduino i el sensor. Aquests cables disposen d'unes terminacions específiques per al connexionat evitant la necessitat de fer soldadures.
Cable USB per connectar l'ordinador i la placa Arduino

Muntatge

Aquest esquema de connexions correspon a un possible muntatge. El Trigger s'ha connectat al pin 4 i l'Echo al pin 2.

Diagrama del muntatge

També podem fer servir la shield "Imagina-Arduino".
En aquest cas, els pins de connexió ja estan establerts: el Trigger amb el pin 4 i l'Echo amb el pin 2.

 Detall de la connexió entre la shield i el sensor de distància


Ús del sensor amb Snap4Arduino

 1. Amb el firmaware carregat al microcontrolador de la placa Arduino, obrir el projecte mesurar distàncies a Snap4Arduino.

 2. Connectar la placa Arduino a l'ordinador i establir la connexió des d'Snap4Arduino. Cal recordar que els blocs específics per Arduino i els seus derivats només són accessibles des de l'sprite on es fa la connexió. Per altra banda, podem treballar amb més d'una placa simultàniament connectant cadascuna d'elles a un sprite concret.
 3. A la secció Sensors es troba el bloc:

  Si el muntatge que fem servir es correspon amb els pins indicats abans, el podrem utilitzar directament. És un bloc de tipus reporter que ens indica la distància a l'obstacle mesurada en mm.
  Podem fer una prova del funcionament amb el programa següent:

  Si tot ha anat bé, a l'escenari apareixerà la distància a l'objecte. Si no hi ha cap obstacle dins del rang d'abast, mostrarà el valor 10000.

  Aquest bloc s'ha construït a partir d'un bloc bàsic que es troba a la secció de blocs "Arduino":

  Hi ha 4 paràmetres: el pin d'enviament que dispara els pulsos d'ultrasò (trigger), el pin de recepció del rebot (echo), un retard per estabilitzar el sensor abans d'enviar el tren de pulsos i la durada dels pulsos. La imatge mostra els valors per defecte.


Ampliació

A l'escenari d'Snap4Arduino és possible fer simulacions d'allò que passa al món real. Es pot completar l'exemple anterior amb la incorporació d'un regle que il·lustri la mesura del sensor (arxiu del projecte).Aquest és el codi del projecte:


Ús del sensor d'ultrasons amb Arduino

Sensor de distància per ultrasons SEN136B5BA la web d'arduino.cc es documenta l'ús d'un sensor de distància (SEN136B5B). El funcionament és molt semblant al descrit anteriorment. La principal diferència és que només disposa d'un connector de senyal en comptes del trigger i l'echo del sensor HC-SR04.

És possible fer servir aquest sensor SEN136B5B amb el bloc ping d'Snap4Arduino. Només cal indicar el número de pin on s'ha connectat el sensor en els camps de Trigger i Echo:

Per poder fer servir el bloc Distància per ultrasons (mm) serà necessari fer la mateixa modificació:

 1. Editar el bloc

 2. Modificar els paràmetres