Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 19 hores

Objectius

  • Dissenyar una pràctica d'aula amb l'ús de les TAC
  • Experimentar la pràctica dissenyada a l'aulaBlocs


En aquesta fase hi trobareu les activitats en dos blocs de treball:

  • Bloc 1: Disseny d'una pràctica a l'aula
  • Bloc 2: Experimentació de la pràctica a l'aulaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En aquesta fase les activitats estan dividides en dos blocs.

BLOC 1

El desenvolupament d’aquest bloc s’ha pensat per anar conduint els participants cap al desenvolupament de la pròpia experiència didàctica.

Es pretén que aquesta experiència no sigui de nova creació sinó la transformació d’alguna altra ja existent. D’aquesta forma es té un coneixement més profund de l’activitat i és més fàcil fer els canvis metodològics necessaris que implica introduir l’ús de les TAC.

Seria interessant que el professorat del mateix departament treballés sobre una mateixa activitat que pogués ser aplicable a diferents aules. Això afavoreix un intercanvi entre el professorat que enriqueix les propostes aportades i també permet fer una observació entre companys.

A l’activitat 4 es planteja un model de programació com a guia. Cada participant pot decidir emprar-lo o no en funció de si el model que ja es fa servir al centre es pot adaptar a una estructura similar a la proposada.

BLOC 2

Abans de l’experimentació és important destinar un temps perquè hi hagi un intercanvi entre els companys per contrastar i millorar les propostes, a partir del treball que haurà fet cadascú. Aquesta activitat s’ha de plantejar com una anàlisi constructiva en què es facin aportacions per millorar les propostes dels altres.

Cal preveure de quina manera es recolliran les valoracions en el moment de l’experimentació.

Hi ha diferents possibilitats, en funció de les preferències i de les circumstàncies de cada mestre/a i de cada aula: Pautes d’observació a omplir pel/la mestre/a després de l’experimentació. Observador extern a l’aula que prengui notes a partir d’una pauta. Enregistrament de les sessions a l’aula. Altres.

És important fer participar activament l’alumnat en la valoració de l’experiència i recollir-ne les opinions.