Activitat 4. Inici del disseny d’experimentació a l’aula

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Seleccionar l’activitat que es durà a terme a l’aula.


  • Seleccionar els recursos TAC que es consideren més adients per al desenvolupament de l’activitat.


  • Seleccionar els recursos tecnològics.


 Descripció
A partir dels elements analitzats en l’activitat anterior pel que fa al valor afegit que pot reportar realitzar una activitat amb l’ús de les TAC, repassar les programacions de les diverses matèries per tal de seleccionar una activitat que ja es duia a terme i que pot ser enriquida, o bé d’introduir una pràctica nova. Es recomana realitzar aquesta anàlisi i selecció de forma conjunta amb els altres professors/es del mateix departament didàctic per tal de consensuar i assegurar al màxim la coherència i progressió de les activitats a experimentar així com la col·laboració i l’ajuda mútua en la seva realització.
Orientacions de treball


1. En petit grup, per departaments didàctics, repasseu les programacions per tal de seleccionar activitats, preferiblement que realitzeu a més d’un curs i que treballin competències comunicatives i metodològiques, acoteu-les i feu-ne una llista.

comp2.jpg

2. Analitzeu-les amb l’ajut del Guió de característiques de l’activitat

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
L'activitat requereix:
Llegir/Escriure
Parlar/Escoltar
Moviment
Buscar informació
Presentar la informació
Il·lustrar la informació amb imatges
Posar-hi so
Il·lustrar-ho amb gràfics
Compartir el procés d'elaboració
Compartir/publicar el resultat final
D'altres…3. A partir de les característiques, associeu-hi les TAC que hi serien més adients


4. Seleccioneu una activitat per a cada participant


5. Individualment programeu l’activitat amb l’ajut del guió
MaterialsDocument per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació
graella_programacio_activitat (individual)
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En aquesta part de la fase s’inicia el procés de disseny de l’activitat a realitzar. L’objectiu és propiciar l’intercanvi, la col·laboració i l’ajuda mútua entre els professors/es i, per tant, l’anàlisi i la selecció de l’activitat es farà en petit grup, ja sigui de cicle o de nivell, depenent del nombre de persones.

Les activitats seleccionades han de pertànyer a la programació i a la pràctica que es du a terme en el centre però també es pot introduir una pràctica nova si així es consensua.

També és important que els professors/es se sentin segurs amb els recursos TAC i tecnològics associats a la pràctica i per això es recomana preveure el recolzament i/o assessorament tècnic específic a les persones que ho necessitin. Si cal, s'hauria de planificar l’organització d’aquest recolzament per tal que no hi hagi impediments en la temporització de la pràctica a realitzar.

Pel que fa a la programació específica de l’activitat, proposem una graella a tall d’exemple però, òbviament, es recomana utilitzar els models propis del centre.

Aquesta programació de la seqüència didàctica, amb la descripció de les activitats, ha de ser feta individualment i incorporada a la carpeta de formació.