Activitat 3. Què i com avaluem amb les TAC?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Conèixer i generar instruments digitals d’avaluació.
  • Aplicar instruments digitals d’avaluació per fer el seguiment de ’activitat a desenvolupar.


 Descripció
L’objectiu d’aquesta activitat és presentar instruments digitals per dur a terme el seguiment de l’alumnat. Fonamentalment es plantegen dues eines, els formularis Google i els generadors de rúbriques. La diferència entre elles és que mentre els formularis ens permeten recollir les observacions directament en un full de càlcul i cal omplir-los en línia, les rúbriques poden ser generades informàticament però ser tractades en paper. Tant d’una eina com de l’altra n'hi ha exemples per poder ser utilitzats de forma directa o bé modificats i adaptats.
Orientacions de treball


1. Per parelles, consulteu els enllaços

https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/eines-per-avaluar/rubriques/objectius-de-l-avaluacio

https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/eines-per-avaluar/rubriques/com-crear-una-rubrica

Cal definir dos elements fonamentals: les dimensions que es volen avaluar i les descripcions que indiquen el nivell d’assoliment d’aquestes dimensions.

2. Trieu una de les activitats següents i feu el llistat de dimensions corresponent que considereu que s’han de tenir en compte per a l’avaluació.

Webquest Entra en escena

Webquest Les plantes urbanes

Webquest Una vuelta a las mates en 80 días


3. Un cop establertes aquestes dimensions, començarem a treballar amb generadors digitals de rúbriques. El següent enllaç ens permet crear, guardar, consultar, modificar rúbriques de forma simple i ràpida. Per poder crear una rúbrica no cal enregistrar-se com a usuari, però si es volen guardar per recuperar-les posteriorment sí que cal fer-ho http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&
Introduïu les dimensions que heu definit a la primera columna i decidiu els nivells d’assoliment que cal fixar a cadascuna. Un cop creada la rúbrica, es pot imprimir, descarregar o bé compartir-la penjada al núvol per a què la utilitzin d’altres usuaris. La descàrrega pot ser com a document consultable fora de línia mitjançant un navegador o com a full de càlcul.

Individual 4. Descarregueu-la en format full de càlcul i guardeu-la al vostre portafolis.


5. Aprofitant la mateixa activitat analitzada i les dimensions creades, utilitzarem els formularis Google com a un altre instrument d’avaluació. Genereu un formulari triant el tipus de pregunta de “quadrícula”. A les files indicarem les dimensions definides i a les columnes els possibles nivells d’assoliment.


6. En gran grup, s’exposaran la rúbrica i el formulari creats justificants quines han estat les dimensiones triades i els nivells d’assoliment associats. L’objectiu és establir un intercanvi sobre els criteris d’avaluació de l’activitat fonamentals i una comparativa entre els dos instruments dissenyats.
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


En aquesta activitat es tracten només instruments digitals d’avaluació dirigits al professorat, és a dir, possibles recursos per fer el seguiment de l’alumnat.

Es deixen de banda els instruments que permeten la realització directa d’una prova per part de l’alumnat, o sigui, qüestionaris en línia, tot i que els formularis Google poden ser emprats per a aquesta funcionalitat.

L’ús dels formularis ja ha estat tractat a l’activitat 2 de la fase 2. S’han repetit aquí els enllaços corresponents a les orientacions per a la seva creació per tal d’ajudar els participants.