Activitat 2. Com replantegem una activitat existent?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Analitzar propostes d’activitats per millorar-les amb l’ús de les TAC


 Descripció
A partir de les proposta didàctica , analitzarem quin entorn d’aprenentatge seria el més adequat i quines propostes d’activitats són susceptibles de millora mitjançant l’ús de les TAC.
Orientacions de treball


1. Entreu a la fitxa de l'ARC Els dies internacionals de les Nacions Unides i repasseu conjuntament les activitats proposades, comenteu com podria modificar-se per introduir l'ús de les TAC amb més profunditat.


2. En petit grup proposeu o modifiqueu dues activitats amb l’objectiu d’explorar la possibilitat de realitzar-les amb l’ús de tecnologies i valorar què aporta aquest fet. Recolliu l’anàlisi a la graella__f3b1a2


3. En gran grup, poseu en comú les conclusions del que heu analitzat en petit grup.
MaterialsDocument per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació

graella_f3b1a2 (individual)
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Caldria explicitar a l’inici de la sessió que aquesta és la primera activitat de la Fase 3 de la formació i que inicia el bloc pràctic, on els participants hauran d’acabar dissenyant una activitat amb TAC i portar-la a la pràctica. La tasca que es proposa en l’activitat 1 del Bloc 1, és de reflexió al voltant del valor afegit que han d’aportar les TAC a les tasques plantejades. Com a material de treball, es parteix de l'anàlisi d'una proposta d'educació per a la ciutadania. No es tracta en cap cas d’analitzar la qualitat de les activitats proposades sinó de posar en relleu aquells elements que, quan s’empren les TAC, afegeixen valor a l’activitat.

El coordinador o coordinadora de la formació presentarà en primer lloc la pàgina Els dies internacionals de les Nacions Unides en gran grup. Per al treball en petit grup caldria indicar que la descripció de la proposta ha de ser breu i donar un temps suficient però no excessiu per tal de poder realitzar la posada en comú. Els grups necessitaran treballar amb ordinador i omplir la graella_f3b1a2. Per acabar es tornarà a reunir el gran grup per comentar les propostes analitzades/transformades que estaran recollides a la graella compartida visualitzant-ho a la pissarra digital.