Activitat 1. Anàlisi d'experiències utilitzant aplicacions 2.0

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Conèixer les aplicacions didàctiques de diferents aplicacions web 2.0
  • Analitzar exemples d’experiències educatives de centres que inclouen l’us d’aplicacions web 2.0


 Descripció
Després de treballar amb algunes aplicacions web 2.0, aquesta activitat ha de servir per conèixer exemples del seu ús. Cal recordar que la importància ha de recaure en la metodologia i no en la pròpia eina, per tant, el disseny d’una activitat no ha de ser la conseqüència de voler fer servir una aplicació, sinó que el que cal valorar primer és si una activitat dissenyada prèviament necessita l’ús d’una aplicació 2.0 i quina és la més adient.
Orientacions de treball


1. Per parelles, navegueu per l’enllaç Catálogo de recursos didácticos de la web 2.0 i trieu un dels apartats que es proposen a la pàgina principal. Dins d’aquests apartats que corresponen a agrupacions d’aplicacions web 2.0, trobareu exemples d’experiències didàctiques que fan ús d’una d’aquestes aplicacions.

Seleccioneu una de les experiències i feu una anàlisi de la mateixa utilitzant el document graella_f3b1a1.


2. En gran grup cada parella presentarà l'experiència analitzada als companys i companyes destacant les característiques que trobeu fonamentals en referència a la graella que heu completat.
MaterialsDocument per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació
graella_f3b1a1 (individual)
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


L’objectiu fonamental és remarcar que l’ús d’aplicacions 2.0 ha de ser justificat i ha de fer aportacions a l’activitat de forma que l’enriqueixi. És per això que es proposa analitzar experiències que s’han dut a terme i que permetin una reflexió sobre la metodologia més que sobre la part tècnica.

El desenvolupament d’aquesta activitat, l’activitat següent i l’activitat 3 de la fase anterior van encaminades a donar pistes i pautes per poder desenvolupar la programació de la pròpia experiència.