Activitat 1. Reflexió final individual i de centre: on érem? on som?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Reflexionar sobre el procés seguit al llarg de la formació a nivell individual i col·lectiu.
  • Establir els canvis produïts comparant el punt de partida amb el punt final posterior a la formació.


 Descripció
Al llarg d’aquesta activitat recuperarem les reflexions fetes a les activitats 2 i 3 de la fase 1 i les compararem amb l’estat inicial un cop acabada la formació. Per fer-ho, repetirem els qüestionaris de forma que aquesta comparativa sigui més evident. Aquestes comparances han de ser les evidències de com ha estat el progrés de la formació i han d’establir les bases per fixar acords de centre referents a l’ús de les TAC i que haurien de quedar reflectits en el propi Pla TAC de centre.
Orientacions de treball


Individual 1. Accediu al qüestionari_f4a1c que trobareu a l’adreça proporcionada pel coordinador o coordinadora del curs i responeu a les qüestions de forma individual

ATENCIÓ: Abans d’enviar el qüestionari cal fer una còpia en pdf (botó dret del ratolí/imprimir/guardar com pdf) i guardar-la en el Drive personal amb el nom qüestionari_f4a1c


2. En gran grup, s’observen i es comenten els resultats recollits amb la resposta dels qüestionaris. Aquests resultats, en forma de gràfics, mostren una fotografia del que el professorat opina sobre la situació del centre respecte a l’ús curricular de les TAC un cop acabada la formació.


3. Recupereu el document estat_inicialf1a2 que reflectia la situació del centre abans d’iniciar la formació i discutiu en gran grup quines són les diferències fonamentals. Modifiqueu el document canviant de lloc les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats reflectides a la matriu DAFO. Prèviament a la modificació, i per tal de no perdre la informació inicial, el coordinador o coordinadora haurà creat una còpia del primer document anomenant-lo estat_finalf4a1.


Individual 4. Accediu al qüestionari_f4a1i que trobareu a l’adreça proporcionada pel coordinador o coordinadora del curs i responeu a les qüestions de forma individual.

ATENCIÓ: Abans d’enviar el qüestionari cal fer una còpia en pdf (botó dret del ratolí/imprimir/guardar com pdf) i guardar-la en el Drive personal amb el nom qüestionari_f4a1i


5. En gran grup, s’observen i es comenten els resultats recollits amb la resposta dels qüestionaris. Aquests resultats, en forma de gràfics, mostren una fotografia dels usos que el professorat fa, a nivell individual a la seva aula, de les TAC un cop acabada la formació.


6. Recupereu el document acords_f1a3 que reflectia els acords de centre en el moment d’iniciar la formació sobre quins eren els punts febles detectats a nivell del professorat i feu una comparança amb els nous resultats. Modifiqueu el document en funció d’aquesta comparança. Prèviament a la modificació i per tal de no perdre la informació inicial, el coordinador o coordinadora haurà creat una còpia del primer document anomenant-lo acords_f4a1.
Materials  • qüestionari_f4a1c
  • estat_inicialf1a2
  • estat_finalf4a1
  • qüestionari_f4a1i
  • acords_f1a3
  • acords_f4a1


Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació


* qüestionari_f4a1i (individual)

* qüestionari_f4a1c (individual)

* estat_finalf4a1 (compartit)

* acords_f4a1 (compartit)ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Cal donar l’adreça dels dos qüestionaris als participants per a la seva resposta:

qüestionari_f4a1i

qüestionari_f4a1c

Tot i que es tracta dels mateixos qüestionaris de la fase 1, se n'ha fet una rèplica amb un altre nom per a què no es barregin les respostes de la primera fase amb les respostes d'aquesta fase amb l'objectiu de poder establir comparances. També cal assegurar-se que els participants fan una còpia de les pròpies respostes en pdf i la guarden al seu Drive personal.

De forma prèvia s’ha de fer una còpia del document estat_inicialf1a2 amb el nom de estat_finalf4a1 i del document acords_f1a3 amb el nom de acords_f4a1 i compartir-lo amb tots els participants.

El coordinador o coordinadora ha de preparar la visualització dels gràfics corresponents a les respostes recollides, tant després de respondre el qüestionari_f4a1c com el qüestionari_f4a1i.

Donat que l’activitat té dos moments de reflexió independents, és important establir una temporització clara per poder realitzar les dues reflexions. El document estat_finalf4a1 serà el punt de partida de la següent activitat.