Fase 2: Fase de planificació.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Analitzar diferents portals de continguts
  • Analitzar exemples de pràctiques amb ús de les TAC
  • Emprar i organitzar eines de gestió de coneixement
  • Conèixer aplicacions 2.0 amb usos educatius


Activitats

  • Activitat 1: On cerquem i què trobem: materials, activitats, seqüències i propostes didàctiques
  • Activitat 2: Fem un portafolis digital
  • Activitat 3: Les aplicacions 2.0 a l'aula


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Orientacions


Generals de la fase

Les tres activitats plantejades requereixen l’ús d’ordinadors per tal de dur-les a terme. No és necessari que cada participant disposi d’un ordinador, es pot treballar per parelles sense cap problema.

Al final d’aquesta fase el portafolis personal ha d’anar prenent forma convertint-se en el punt de referència de la resta del curs. A partir d’aquesta fase s’espera que se li vagi donant contingut guardant materials, enllaços, informació i tot allò que cada participant cregui interessant.

Respecte de l’activitat 1

És important que a la primera activitat es faci incidència en la metodologia emprada i l’organització establerta i no tant en les eines emprades. També cal plantejar-se quin valor afegit aporten les TAC a la realització de l’activitat respecte d’eines més tradicionals.

L’objectiu fonamental és visualitzar les iniciatives d’altres centres com a exemples de les possibilitats ofertes en l’ús de les TAC.

Respecte de l’activitat 2

Aquesta activitat s’ha de plantejar des d’un doble vessant, el concepte de portafolis digital i l’ús de les aplicacions Google.

Cal no oblidar que respecte d’aquestes últimes hi haurà diferents nivells de coneixements. És per això que es proposa que els participants més experimentats recolzin a aquells que tinguin menys experiència. No s’ha de pretendre una explicació tècnica de les aplicacions sinó fer evident els possibles usos que poden tenir a les aules. Es proposen diferents enllaços a tutorials per tal de fer més fàcil la seva utilització.

Respecte del portafolis digital, es proposa la lectura d’un article per treballar el concepte i les diferents tipologies i possibilitats. Aquest article es considera material de consulta i no es planteja cap activitat associada, tot i que es proposa tancar l’activitat amb una reflexió informal al voltant del terme, els avantatges del seu ús, la importància de la seva creació i la seva aplicació com a eina d’avaluació.

Cal tenir en compte que existeixen diferents aplicacions per tal de crear portafolis i que la tria d’una o altra dependrà de cada professor o professora, de l’edat de l’alumnat, de la tradició del centre, etc. És per això que es presenten, dins dels materials, diferents exemples.

Respecte de l’activitat 3

De la mateixa forma que es comentava a l’activitat anterior en el sentit que l’objectiu no és l’ús tècnic de les aplicacions Google sinó la seva utilització a l’aula, en el cas de les aplicacions que es presenten en aquesta activitat també cal centrar-se en les possibilitats que ofereixen.

Els participants han d’experimentar per ells mateixos, provar i proposar; posteriorment compartir amb els companys i companyes l’activitat generada.

Una consideració fonamental respecte d’aquesta activitat fa referència a la protecció de dades i seguretat a Internet tenint en compte que l’alumnat és menor de 14 anys i han de donar-se d’alta a diferents aplicacions. És per això que s’han afegit al final les orientacions necessàries a tenir en compte i que cal que siguin conegudes i comentades.