Activitat 2. Fem un portafolis digital

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Organitzar la informació emprant eines de gestió del coneixement: Google Drive i Google Sites
  • Crear un portafolis digital


 Descripció
Al llarg d’aquesta activitat farem un repàs de les possibilitats que ofereix Google respecte de la gestió del coneixement. S’introduirà el concepte de portafolis digital i se n’iniciarà la creació individual recollint tots els materials generats o consultats al llarg de la formació. L’objectiu és doble, organitzar el nostre portafolis docent i plantejar-nos la creació del portafolis de l’alumnat com a una eina per recollir la seva producció i poder fer un seguiment de la seva evolució.
Orientacions de treball


Individual 1. Com a usuaris del correu XTEC, podeu accedir a diferents serveis Google. L’accés es realitza directament des de la pàgina del correu.Drive permet crear documents de diferents tipus, en forma privada o compartida.Individual 2. De forma individual, heu de crear una presentació i un full de càlcul. No cal que tingui cap contingut massa elaborat ja que l’objectiu és entendre la seva creació i estructura i són proves d'aquestes eines.


Individual 3. Dins de Drive existeix l’opció de crear carpetes i subcarpetes. Això ens permet estructurar la informació de forma clara i, a la vegada, compartir-les entre usuaris.


Heu de crear quatre carpetes amb els noms de: Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4 i Altres.


Moveu a la carpeta Fase 1 els documents creats a les activitats de la fase anterior que són:


graella_f1a1


qüestionari_f1a2(pdf)


estat_inicialf1a2


qüestionari_f1a3(pdf)


acords_f1a3


graella_f1a3


Moveu a la carpeta Fase 2 el document graella_f2a1


Moveu, també, la presentació i el full de càlcul creats a la carpeta Altres


Individual 4. L’opció de compartir documents i carpetes ens permet treballar de forma simultània, accedir-hi per a la seva consulta o introduir-hi comentaris. Existeixen diferents nivells de permisos que cal fixar abans de compartir.Compartiu amb algun company o companya la presentació, el full de càlcul creats i la carpeta Altres en les tres diferents formes possibles. Comproveu que el permís d’accés sigui el que heu fixat i, a la vegada, que podeu accedir als documents o carpeta que altres participants han compartit amb vosaltres.


Individual 5. Una altra opció que ens permet Google és la creació de pàgines web, de forma molt simple, mitjançant la utilitat Sites. Ara creareu el vostre propi portafolis.

Baixeu la plantilla de Sites. Canvieu el nom, de forma que guardi alguna referència amb vosaltres.

La plantilla de Sites que heu baixat està formada per cinc pàgines: portada i una per a cada fase. La intenció és que aquesta pàgina web sigui el vostre portafolis personal d’aprenentatge on guardar tots els documents que genereu al llarg de la formació a més d’informacions relacionades, notes personals, etc.

Ompliu i doneu forma a la portada i a la fase 1 on heu de tenir els enllaços als documents de Drive relacionats amb ella.
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Per tal de conèixer les diferents possibilitats que ens permet Google com a usuaris de XTEC es planteja fer un repàs una a una i una petita pràctica associada. Cal evitar una explicació amb massa detall i animar als participants del curs per tal que vagin descobrint per ells mateixos el funcionament.

És evident que hi haurà diversos nivells de coneixement d’aquestes aplicacions. Una possibilitat és treballar per parelles de forma que els participants més avançats puguin ajudar a aquells amb més dificultats.

Tot i que a les orientacions de treball l’estructura que es proposa segueix la pauta aplicació/pràctica, també es pot optar per fer la presentació de totes les aplicacions una darrera de l’altra i realitzar posteriorment totes les petites pràctiques plantejades.

A l’apartat de material s’indiquen diferents enllaços a materials de consulta referents a cursos d’Ateneu. Aquests materials són prou clars i amb imatges explicatives com per fer-los servir en el moment de presentar cada aplicació.

Cal animar als participants a que consultin els enllaços per ells mateixos a mode de tutorials, així com els altres materials proposats.

Al llarg de tota l’activitat s’han d’anar produint reflexions sobre com es poden utilitzar les aplicacions presentades a les pròpies aules. És important anar més enllà del plantejament tècnic per entrar en el plantejament metodològic i pedagògic, és a dir, veure les seves potencialitats en la pròpia pràctica docent.

Respecte del portafolis digital

La creació del portafolis digital individual a partir de la utilització de Sites es planteja mitjançant l’ús de la plantilla accessible a l’adreça https://sites.google.com/a/xtec.cat/usos_curriculars/

Aquesta plantilla ja té l’estructura adient per poder guardar la informació referent a les diferents fases de la formació. Tot i així, cada participant pot decidir fer els canvis que cregui convenients.

És important el plantejament d’anar completant aquest portafolis al llarg del curs amb tots els materials generats de forma individual o col·lectiva. Donat que aquests materials estaran al Drive de cada participant, el portafolis contindrà els enllaços corresponents però també d’altre material proporcionat i totes aquelles anotacions, impressions, recordatoris, etc. relacionats amb cada fase a mesura que vagi progressant el curs.

Cal acabar l’activitat amb una reflexió informal sobre la importància de l’ús de portafolis per part de l’alumnat com a evidència del seu progrés al llarg de la seva escolaritat, així com plantejar com es pot aplicar al propi centre. També cal reflexionar a partir de quin curs es podria introduir a primària la utilització d’un portafolis digital amb el model que s’ha estat treballant en aquesta activitat. D’altres possibilitats per a alumnes més petits podria ser la utilització de blogs: http://plpnetwork.com/2012/02/27/digital-portfolios-for-primary-students/