Activitat 1. On cerquem i què trobem: materials, activitats, seqüències i propostes didàctiques

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Conèixer llocs a la xarxa on trobar propostes didàctiques amb ús de les TAC
  • Analitzar exemples de pràctiques amb ús de les TAC per tal de compartir criteris


 Descripció Després de la presentació de diferents llocs on poder trobar propostes didàctiques, analitzareu en petit grup algunes pràctiques que permeten exemplificar activitats diverses, inserides en el currículum de l’educació infantil i primària, amb un ús significatiu de les TAC.
Orientacions de treball


1. En gran grup es presenten els lloc de la XTEC on es poden trobar experiències docents, seqüències didàctiques i propostes d’activitats amb l’ús de les TAC

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/educat/primaria/experiencies_pri/


Projectes telemàtics

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa/infantil

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa/primaria


Webquestes (Destacats)

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa/infantil/

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa/primaria/primariawebquesta


http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa/primaria/cacera


Seqüències didàctiques


2. En petit grup analitzareu algunes pràctiques d’aula amb ús de les TAC i recollireu la informació en la graella_f2a1 per tal de poder-la traspassar posteriorment a la resta de companyes i companys. L’objectiu és analitzar tant el desenvolupament de l’activitat com el producte resultant i debatre quins avantatges i/o inconvenients comporta l’ús de les TAC en la seva realització.


Pràctiques a analitzar:


La pissarra màgica Activitat ciències (Educació infantil)


Els contes viatgers (Educació infantil)


The big question Cacera del tresor (Educació primària,CM)


Projecte escoles en xarxa Periodisme digital a Primària (Educació primària, CS)


Fem una enquesta a cicle superior (Educació primària, CS)


Expliquem el barri (Educació primària, CS)


3. En gran grup es posarà en comú cadascuna de les activitats analitzades.
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Aquesta activitat té dues parts: a la primera, breu, es presentaran en gran grup els apartats de la XTEC on es poden trobar experiències i propostes amb ús de les TAC.

Per a la segona part, on els participants es dividiran primer en grups per cicles, cal que es baixin el document graella_f2a1. Posteriorment posaran en comú la seva anàlisi.

Les activitats a analitzar haurien de ser un mínim de tres i en funció dels interessos dels integrants del grup, donades les diferents possibilitats d’agrupament.

L’objectiu de l’activitat és fer avinent que els recursos TAC que utilitzen els alumnes (blog, wiki, aplicacions 2.0, formulari, presentació digital, programes ofimàtics, gràfics, imatges digitals, arxius de so…) mitjançant diversos dispositius digitals (ordinadors, dispositius mòbils, pissarres digitals) han d’estar relacionats directament amb propostes educatives el més significatives possible: elaborar un diari digital, recollir i presentar una informació en públic o indicar un recorregut, entre els exemples que s’analitzen en aquesta activitat. L’aprenentatge subjacent seria, en els casos analitzats, l’escriptura periodística o narrativa, el recull i tractament de dades, la realització d’un mapa o d’un itinerari, etc..

Caldria fer avinent que en cada cas les diverses propostes se centren en el propi procés d’aprenentatge i que les tecnologies emprades estan en funció de les necessitats intrínseques de l’activitat a realitzar. Haurien d’aflorar els conceptes de personalització de l’aprenentatge, col·laboració, comunicació i accés a la informació com a marc comú de les activitats amb TAC. Les TAC faciliten enormement el treball interdisciplinari (llengua, naturals, socials, llengües estrangeres…) i competencial (competència comunicativa, digital, matemàtica…)

També s’analitzarà la font i l’abast de la proposta: l’aula, el centre o l’entorn (en molts casos el món). Trobem així propostes que parteixen del mestre o la mestra (Fem una enquesta a cicle superior) o d’altres mestres que ho comparteixen (The big question, Expliquem el barri) i se circumscriuen a l’aula o al centre i d’altres que parteixen de col·lectius o d’organismes educatius que plantegen projectes col·laboratius amb centres de l’entorn més proper o d’altres indrets (Els contes viatgers, Projecte escoles en xarxa).

Observarem que han sorgit tipologies de propostes didàctiques pensades per al treball específic amb TAC com són les webquestes o les caceres del tresor.

Finalment també convé seguir breument la seqüència de la proposta didàctica analitzada per tal d’observar que, en molts casos, el treball es desenvolupa amb diferents agrupaments, amb expressió oral i escrita i de forma mixta en paper i digital.