Fase 1: Fase inicial.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

 • Definir el terme TAC i compartir la significació dels principals conceptes relacionats.
 • Reflexionar al voltant del procés d’aprenentatge de l’alumnat i el paper de les TAC.
 • Establir els components metodològics relacionats amb l’ús de les TAC.
 • Reflexionar sobre les línies generals del centre quant a l’ús de les TAC.
 • Compartir les actuacions individuals respecte les TAC.
 • Identificar les necessitats a nivell de centre i a nivell individual per a l’ús de les TAC.
 • Definir quines serien les línies de futur del centre respecte de l'ús general de les TAC.Activitats

 • Activitat 1: Què volem dir quan parlem de TAC?
 • Activitat 2: I en el nostre centre, què fem?
 • Activitat 3: Una reflexió personal.
 • Activitat 4: Quins recursos digitals utilitzem?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

ORIENTACIONS

Fase 1: Orientacions per a la coordinació

Respecte de les activitats

Aquesta fase es planteja com una reflexió col·lectiva sobre quin és el punt de partida del centre i individual respecte de l’ús de les TAC.

La primera activitat pretén establir un marc comú al voltant dels termes relacionats amb les TAC a partir de la lectura de texts i la visualització de vídeos. Es tracta d’establir debats i reflexions en petits grups i posteriorment en gran grup, de forma que es pugui generar un intercanvi d’idees.

És important controlar el temps dedicat a aquesta activitat per evitar que s’allargui massa. La presentació que es proposa com a material pot visualitzar-se de forma molt concreta o més superficialment per tal de marcar la temporització de forma més acurada. Malgrat això, és imprescindible la visualització dels vídeos de les opinions de l’alumnat i del professorat per poder dur a terme l’activitat proposada i que consisteix en un document de síntesi.

Les activitats 2 i 3 es plantejaran mitjançant qüestionaris que ajudaran a fer una reflexió sobre quin és el punt de partida del centre i del professorat respecte de l’ús de les TAC.

La fase es tanca amb una activitat que reculli aquestes reflexions explicitant quin és el punt al qual es vol arribar.

Els documents generats a les activitats 2, 3 i 4 d’aquesta fase es tornaran a recuperar a la fase 4 per tal de fer una comparativa entre el punt inicial i el punt final i valorar el procés de canvi.

La resposta del professorat als qüestionaris pot ser d’utilitat per a l’elaboració del pla TAC de centre, en el seu apartat de diagnosi.

Respecte dels recursos

- Equipaments

A llarg de tota la fase caldrà fer ús d’equipaments informàtics. Donat que les dotacions d’ordinadors són molt diferents a cada centre, pot donar-se el cas que no sigui possible l’ús individual. Les activitats es poden dur a terme sense cap problema treballant per parelles.

- Documents

Els documents necessaris per dur a terme les activitats d’aquesta fase estaran disponibles mitjançant enllaços. Es tracta de documents de Google Drive en forma de plantilles que s’hauran de descarregar i guardar al propi Drive de cada participant.

És important que els documents, un cop guardats, mantinguin el mateix nom que les plantilles afegint algun identificatiu propi de forma que es puguin compartir i, alhora, diferenciar entre ells si es troben junts als Drive personals.

Donat que els comptes de XTEC són comptes de gmail, no hi ha cap problema per accedir-hi, baixar els documents i treballar sobre ells. En tots cas, caldrà vetllar per ajudar els docents que tinguin alguna dificultat en dur-ho a terme.

A la fase 2 es farà un aprofundiment en l’ús de les eines que proporcionen els comptes XTEC relacionats amb Google per tal de fer un aprofitament de cara a la resta de la formació.

Per altra banda, alguns dels documents són de caràcter compartit i és el coordinador o coordinadora del curs qui haurà de guardar-los en un Drive de centre al qual tindran accés tots els participants.