Activitat 2. Coneguem algunes dinàmiques o eines d'avaluació que ajuden a la regulació dels aprenentatges.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar diverses dinàmiques i instruments d'avaluació formativa per conèixer les seves característiques.
  • Reflexionar sobre la manera com poden introduir-se aquestes pràctiques en les sessions de classe durant el desenvolupament de les seqüències didàctiques.


 Descripció
La finalitat d'aquesta activitat és conèixer diverses estratègies i dinàmiques d'avaluació formativa amb l'objectiu d'introduir-ne alguna que s'adigui a la pràctica habitual.
Orientacions de treball


1. Us proposem treballar quatre instruments d'avaluació: la rúbrica, l'autoavaluació i la coavaluació, la base d'orientació i la carpeta d'aprenentatge. Constituïu quatre grups, un per cada instrument. Cada grup serà "expert" en un instrument: s'ha de documentar sobre l'instrument triat i omplir el full de la "tècnica dels experts".

Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquesta activitat utilitzarem la dinàmica dels experts. Es constituiran quatre grups d'experts, un per a cada dinàmica o instrument d'avaluació. Cada grup s'haurà de familiaritzar amb un dels quatre instruments proposats, n'haurà de resumir els elements clau i els haurà d'explicar a la resta de grups. Entre tots es compartiran els diferents instruments de manera que tothom en tingui un coneixement bàsic.