Activitat 3. Podem enriquir la pròpia pràctica introduint altres dinàmiques i eines per compartir objectius?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar dinàmiques i eines concretes per compartir objectius.
  • Aplicar-ne algun exemple a la pròpia pràctica i documentar-lo.


 Descripció
Ara és el moment de posar en pràctica alguna activitat o dinàmica per compartir objectius amb l'alumnat.
Orientacions de treball


Individual 1. Llegiu el document "Pautes per compartir objectius i criteris d'avaluació amb l'alumnat" i trieu una pràctica que estigui en consonància amb el que fem habitualment i una altra que no feu però que podríeu posar en pràctica a l'aula.


Individual 2. Poseu en pràctica una de les dinàmiques escollides i documenteu-ne el procés i els resultats obtinguts, tot aportant material complementari, com pot ser una narrativa, un audiovisual, algun exemple d'activitat realitzada pels alumnes, etc. Aquest serà el tercer document de la carpeta de formació.


3. Feu una posada en comú de les pràctiques. En petits grups, compartiu com ha anat l'experimentació, tot intentant explicar als altres:

  • Com heu compartit els objectius d'aprenentatge amb els alumnes: amb quines activitats o dinàmiques?
  • Per mitjà de quina dinàmica heu procurat que els alumnes intervinguin al llarg d'aquesta sessió inicial de la unitat didàctica o projecte?
  • Com us heu assegurat que hagin entès els objectius d'aprenentatge?
  • Heu reprès els objectius al llarg de la unitat o projecte? Quan i de quina manera?

Per compartir-ho, podeu mostrar algun material complementari.
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEs proposa llegir el document "Pautes per compartir objectius i criteris d’avaluació amb l’alumnat" i destacar, personalment, una pràctica que ja estigui en consonància amb el que fem i una altra que ens hagi semblat interessant i que la podem posar en pràctica a l’aula.

Es proposa posar en pràctica a l’aula la dinàmica escollida i documentar-la. Entenem per "documentar una pràctica" aportar material complementari que ajudi a visualitzar com s'ha dut a terme l'experiència i aporti elements de reflexió. Aquesta documentació es pot fer per mitjà d'una narrativa (un relat de l'experiència, més o menys literal), una gravació audiovisual, un recull d'activitats dels alumnes, etc. En tots els casos, caldrà aportar la reflexió del docent per valorar-ne els resultats i identificar elements de millora.