Activitat 2. Reflexionem sobre la pròpia pràctica: com comencem una sessió habitual de classe?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar sobre la pròpia pràctica: com comencem habitualment una sessió habitual de classe? Com verifiquem si els alumnes s'han fet seus els objectius de les activitats d'aprenentatge?
  • Plantejar activitats que millorin la pròpia pràctica.


 Descripció
La finalitat d'aquesta activitat és la presa de consciència: hem de saber si compartim els objectius educatius de les activitats que proposem als nostres alumnes i si verifiquem que els alumnes saben per què les fan i són conscients del que aprendran.
Orientacions de treball


Individual 1. Partint d'un cas real (la darrera unitat didàctica o projecte que heu fet), respon:

  • has comunicat als alumnes els objectius d'aprenentatge?
  • els has compartit? com t'has assegurat que se'ls hagin fet seus?
  • els has reprès en algun moment del procés i al final?


Anota alguna activitat o dinàmica que t'hagi servit per fer-ho.


2. Posem en comú les nostres pràctiques en petits grups i analitzem els punts forts i febles de cada una.

  • quines propostes dels companys m'han semblat interessants i podria incorporar a la meva pràctica?
Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓAquesta activitat té com a objectiu reflexionar sobre la pròpia pràctica amb relació a la condició inicial de l'avaluació formativa, que és compartir els objectius d'aprenentatge amb l'alumnat abans d'iniciar una nova unitat didàctica.

Cal insistir en la idea expressada en el document Avaluar per aprendre, que compartir objectius no vol dir comunicar-los de manera unidireccional, sinó fer alguna dinàmica en què el docent i l'aprenent es retroalimentin i el docent tingui constància que l'aprenent s'ha fet seves les finalitats educatives.

Altres possibilitats de treball:

  • Un docent observa una sessió d’un altre, en què es comença una unitat didàctica i li fa d’amic crític.
  • Es fa una transcripció d'una sessió inicial d'un docent (a partir d'una gravació d'àudio o vídeo) i es reflexiona sobre les dinàmiques implicades, les intervencions del professor versus les dels alumnes, etc.
  • S'aplica el Full d'indicadors per a l'ensenyant, titulat "Compartir objectius didàctics i criteris d'avaluació per afavorir l'aprenentatge de l'alumnat" i es comenten els resultats.


En qualsevol cas, els resultats de la sessió es poden posar en comú en petits grups i després en el gran grup, analitzar punts forts i febles i fer propostes de millora.