Fase 2: Fase de planificació. Què vol dir avaluar per aprendre?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Compartir el concepte avaluar per aprendre o avaluació formativa.
  • Contrastar el que cadascú creu amb veus d'experts.
  • Arribar a un acord de centre sobre la importància d'incloure instruments i dinàmiques d'avaluació formativa.Activitats

  • Activitat 1: Què vol dir avaluar per aprendre?
  • Activitat 2: Quins són els punts forts del centre per avançar?
  • Activitat 3: Elaboració del document "Valoració qualitativa dels resultats del qüestionari Avaluar per aprendre. Instruments per a la reflexió interna.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Fer aflorar punts forts i febles del centre amb relació a l'avaluació formativa.
  • Recollir l'opinió de diferents actors (professorat, alumnat, equips directius) i el grau de coincidència o divergència.
  • Adonar-se de fins a quin punt allò que es comparteix en la teoria coincideix amb allò que es porta a la pràctica a l'aula.Aquesta segona fase inicial ha de servir per fer aflorar punts forts i febles del centre amb relació a l'avaluació formativa i reflexionar sobre quins aspectes poden millorar-se a partir d'aquest curs de formació i quins altres no i per què.