Fase 2: Fase de planificació.
Durada orientativa de la fase: 2 horesTots entenem el mateix per metodologia?
En la fase de planificació cal que el centre es faci seu l’itinerari i l’adapti a les necessitats i al context del centre. Per fer-ho, convé que tinguem clar què entenem per metodologia i compartim, tots plegats, aquest concepte.

Què diu el currículum sobre metodologia?
També cal conèixer quines són les orientacions del currículum respecte la metodologia.

Quins són els nostres objectius?
A partir de:

  • Les inquietuds i percepcions entorn al tema de la metodologia que hem recollit en el centre
  • El coneixement del que diuen els documents del Centre sobre aquest tema (PEC)
  • Una primera aproximació a la definició de metodologia
  • Els criteris metodològics de les diverses àrees del currículum

Modificarem, si cal, els objectius generals de l’itinerari de formació per ajustar-los tant com sigui possible a la situació concreta del nostre centre.ActivitatsORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fase 2: Orientacions per a la coordinació . Durada orientativa 5h.

Es realitzen unes tasques introductòries, per tal de situar i refer, si cal, els objectius generals de l‘itinerari per aquest centre en concret.

El claustre construirà la seva pròpia visió de metodologia començant per compartir una definició. És important que es comparteixin els coneixements previs del grup i que s’arribi a la idea que la metodologia està al servei d’un objectiu.

També es farà una primera lectura de les orientacions metodològiques del currículum. Per fer-ho, trobareu l’enllaç a la pàgina del DOGC.

Proposem que el claustre s’organitzi, per aquesta activitat, en grups petits on hi hagi persones de diversos cicles, per compartir punts de vista i les necessitats de l’alumnat de diferents edats.

És important que quedi recollit en el document Necessitats del centre (dcf_f2_a2) les reflexions que s’ha fet en el claustre, fent especial esment a aquells aspectes en els que es vol aprofundir. Aquest document l’incloureu a la carpeta de formació i el reprendreu a la fase final.

En aquesta fase es pretén ajudar a situar l’objectiu de l’itinerari a partir dels elements següents:

  • La percepció de cadascú i del claustre sobre la metodologia del centre
  • El que diu el PEC respecte d’aquest tema
  • Els criteris metodològics de les àrees del currículum d’educació infantil i primària

El treball realitzat en aquesta fase hauria de permetre adequar els objectius generals a les necessitats específiques del centre. Si bé cal que en el redactat final hi hagi els tres tipus d’objectius, el centre, en funció de les seves característiques i necessitats, pot decidir donar més pes a un objectiu que a un altre.

Cal que en el document Adaptació de l’itinerari al centre (dfc_f2_a3), que va a la carpeta de formació, s’especifiquin les adaptacions que es fan i que serveixi per anar pensant en el producte final de la formació que s’emprèn.